Условия содержания иностранцев под арестом

ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
 
z dnia 10 lutego 1999 r.
 
w sprawie okreslenia warunkow, jakim powinny odpowiadac strzezone osrodki dla cudzoziemcow i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych osrodkach i aresztach.
 
(Dz. U. z dnia 10 marca 1999 r.)
 
Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarzadza sie, co nastepuje:

 

§ 1. Ilekroc w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) osrodku - nalezy przez to rozumiec strzezony osrodek dla cudzoziemcow,

2) areszcie - nalezy przez to rozumiec areszt w celu wydalenia.

§ 2. W osrodku powinny znajdowac sie pomieszczenia mieszkalne i administracyjno-gospodarcze oraz plac rekreacyjno-sportowy.

§ 3. 1. W sklad pomieszczeс mieszkalnych osrodka powinny wchodzic:

1) pokoje dla cudzoziemcow,

2) biblioteka,

3) pomieszczenia do zajec kulturalnych i sportowych,

4) pomieszczenie do wykonywania praktyk religijnych,

5) umywalnie,

6) ustepy.

2. W sklad pomieszczeс administracyjno-gospodarczych osrodka powinny wchodzic:

1) izba dyzurna,

2) pokoj lekarski,

3) izolatka dla chorych,

4) pokoj widzeс,

5) kuchnia i stolowka,

6) magazyny do przechowywania: rzeczy cudzoziemcow przekazanych do depozytu, poscieli czystej oraz brudnej,

7) pomieszczenia sluzace do odkazania, oczyszczania oraz suszenia odziezy i obuwia.

3. W sklad osrodka moze wchodzic takze pralnia.

§ 4. 1. Pomieszczenia wchodzace w sklad osrodka oraz ich wyposazenie powinny spelniac nastepujace warunki:

1) tynki wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej, malowane farba klejowa lub emulsyjna, a od podlogi do wysokosci 1,5 m malowane farba olejna,

2) sciany w: pomieszczeniu sluzacym do odkazania, oczyszczania oraz suszenia odziezy i obuwia, umywalniach i ustepach do wysokosci co najmniej 2 m o powierzchniach zmywalnych i odpornych na dzialanie wilgoci,

3) posadzka w umywalniach, ustepach i pralni zmywalna, nienasiakliwa i niesliska,

4) punkty swietlne umieszczone na suficie oraz gniazda wtykowe zainstalowane w niezbednych miejscach.

2. W pomieszczeniach dopuszcza sie wykonanie tynkow z zastosowaniem innych materialow niz te, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, spelniajacych wymagania okreslone odrebnymi przepisami.

§ 5. Pokoje dla cudzoziemcow oraz ich wyposazenie powinny spelniac nastepujace warunki:

1) powierzchnia pokoju przypadajaca na jednego umieszczonego w nim mezczyzne nie mniejsza niz 3 m2, a w przypadku umieszczenia kobiety lub maloletniego - nie mniejsza niz 4 m2,

2) podloga trwala i zmywalna,

3) okna uchylne w grubosci sciany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni podlogi nie mniejszej niz 1:8; dopuszcza sie zainstalowanie na zewnatrz okna kraty z pretow lub plaskownikow,

4) oswietlenie odpowiednie do czytania i pisania,

5) ogrzewanie zapewniajace temperature wedlug norm okreslonych dla pomieszczeс mieszkalnych,

6) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, z otworem wentylacyjnym, zapewniajaca poltorakrotna wymiane powietrza w ciagu godziny,

7) lozka jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste oraz stoly i taborety drewniane bez ostrych krawedzi.

§ 6. 1. Izba dyzurna powinna byc wyposazona w instalacje telefoniczna, majaca bezposrednie polaczenie z dyzurnym najblizszej jednostki Policji lub Strazy Granicznej.
  2. Pokoj lekarski powinien byc wyposazony w umywalke z doplywem cieplej i zimnej wody, biurko, krzeslo, wieszak, kozetke lekarska oraz szafke na leki i podstawowy sprzet medyczny do badania i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

3. Pokoj widzeс powinien byc wyposazony w taborety i stol oraz spelniac warunki okreslone w § 5 pkt 2-5.

4. Umywalnie i ustepy w pomieszczeniach mieszkalnych powinny byc urzadzone na kazdej kondygnacji i spelniac nastepujace warunki:

1) w razie gdy sa przeznaczone do wspolnego uzytku - wyposazone co najmniej w:

a) 1 miske ustepowa dla 20 osob,

b) 1 urzadzenie natryskowe dla 15 osob,

c) 1 umywalke dla 5 osob,

d) 1 pisuar dla 20 mezczyzn,

2) w umywalniach - umywalki z doplywem cieplej i zimnej wody oraz natrysk, wydzielony podobnie jak kabina ustepowa,

3) ustepy ogolnodostepne z przegrodami oddzielajacymi ustep damski od meskiego, wykonanymi ze sciany pelnej na cala wysokosc pomieszczenia; w przypadku gdy ustepy udostepnione sa odrebnie dla kobiet i mezczyzn, przegrody dzielace kabiny, w ktorych umieszczone sa miski ustepowe, o wysokosci 1 m, trwale przytwierdzone do podlogi i sciany, z drzwiami o gornej krawedzi 1 m i dolnej 0,3 m nad podloga; ustepy wyposazone co najmniej w 1 umywalke na kazda 1-3 misek ustepowych lub 1-3 pisuarow; umywalki z doplywem cieplej i zimnej wody,

4) miski ustepowe z umieszczone w kabinach oddzielonych przegrodami, o ktorych mowa w pkt 3, splukiwane za pomoca automatu ukrytego w scianie,

5) woda ciepla do umywalni i natrysku oraz ustepow doprowadzana poprzez mieszacz zlokalizowany w miejscu niedostepnym dla cudzoziemca umieszczonego w osrodku,

6) drzwi do umywalni, natrysku oraz ustepow wyposazone w matowa szybe z nietlukacego sie szkla lub zwykla szybe zabezpieczona obustronnie siatka stalowa; w natryskach udostepnionych odrebnie dla kobiet i mezczyzn dopuszcza sie stosowanie w otworach wejsciowych do kabin z urzadzeniami natryskowymi - zaslon, pod warunkiem ze sa nieprzemakalne i nieprzezroczyste.

5. W przypadku gdy liczba cudzoziemcow umieszczonych na jednej kondygnacji jest mniejsza niz 10, dopuszcza sie usytuowanie ustepow na sasiedniej kondygnacji.

§ 7. 1. Pomieszczenia, o ktorych mowa w § 3, moga byc usytuowane w kontenerach.

2. Kontenery, o ktorych mowa w ust. 1, oraz ich wyposazenie powinny odpowiadac warunkom okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 2-4 oraz w § 5 i 6.

§ 8. Stosowanie zamiennych materialow i innych rozwiazaс technicznych w osrodku niz te, o ktorych mowa w § 4-6, okreslaja odrebne przepisy.

§ 9. W miejscach ogolnodostepnych osrodka powinny byc zainstalowane aparaty telefoniczne na karty magnetyczne lub zetony.

§ 10. Plac rekreacyjno-sportowy powinien posiadac utwardzone boisko do gier zespolowych, a takze wyodrebniony plac zabaw dla dzieci, wyposazony w urzadzenia do zabaw.
 
  § 11. 1. Teren osrodka powinien byc zabezpieczony ogrodzeniem ochronnym.
  2. Ogrodzenie ochronne osrodka powinno skladac sie z:

1) linii zewnetrznej wykonanej z materialu pelnego do wysokosci nie mniejszej niz 3 m, usytuowanej na betonowej podmurowce, wykonanej do glebokosci w ziemi co najmniej 0,7 m i zakoсczonej nachylonymi pod katem 30-45° odkosami, skierowanymi do wewnatrz osrodka, o dlugosci od 1 do 1,5 m z rozciagnietym drutem kolczastym,

2) linii wewnetrznej wykonanej z siatki metalowej o wysokosci nie mniejszej niz 2 m i zakoсczonej nachylonymi pod katem 30°-45° odkosami, skierowanymi do wewnatrz osrodka, o dlugosci do 0,5 m z rozciagnietym drutem kolczastym,

3) pasa ochronnego o szerokosci co najmniej 3 m, znajdujacego sie pomiedzy linia zewnetrzna a wewnetrzna,

4) oswietlenia pasa ochronnego zapewniajacego odpowiednia widocznosc w warunkach zmniejszonej przejrzystosci powietrza oraz w porze wieczorowo-nocnej i wyposazonego co najmniej w dwa niezalezne od siebie џrodla energii elektrycznej.

3. Ogrodzenie ochronne osrodka moze byc wyposazone w techniczne srodki zabezpieczenia, pod warunkiem ze ich zastosowanie nie bedzie stanowilo zagrozenia zycia i zdrowia ludzi.

§ 12. Areszt powinien byc zlokalizowany na kondygnacji parterowej lub wyzszej.

§ 13. W sklad aresztu powinny wchodzic:

1) izba dyzurna,

2) cele dla cudzoziemcow,

3) pokoj lekarski,

4) pokoj widzeс,

5) pokoj, w ktorym podgrzewa sie i porcjuje posilki,

6) zmywalnia naczyс i sprzetu,

7) magazyny do przechowywania: rzeczy cudzoziemcow przekazanych do depozytu, z wyodrebnionym miejscem przeznaczonym do przechowywania rzeczy osob chorych zakaџnie, poscieli czystej oraz brudnej,

8) umywalnie,

9) ustepy.

§ 14. 1. Przy areszcie powinien byc wyznaczony plac spacerowy.

2. Plac spacerowy powinien byc zabezpieczony ogrodzeniem o wysokosci nie mniejszej niz 3,5 m, przykrytym od gory stalowa siatka albo wyposazonym w nachylone do wewnatrz odkosy z rozciagnietym na nich drutem kolczastym.

§ 15. Jezeli ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe wydzielenie w areszcie pokojow lub magazynow, wymienionych w § 13 pkt 3-7, z wyjatkiem magazynu do przechowywania rzeczy cudzoziemcow przekazanych do depozytu, dopuszcza sie ich lokalizacje poza aresztem, lecz w tym samym budynku jednostki organizacyjnej Policji lub Strazy Granicznej.

§ 16. Wszystkie wejscia i wyjscia z aresztu powinny miec stalowa krate i drzwi o solidnej konstrukcji z atestowanymi zamkami.

§ 17. Pomieszczenia wchodzace w sklad aresztu oraz ich wyposazenie powinny spelniac nastepujace warunki:

1) tynki wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej, malowane farba klejowa lub emulsyjna, a od podlogi do wysokosci 1,5 m malowane farba olejna,

2) posadzka w umywalniach i ustepach zmywalna, nienasiakliwa i niesliska,

3) punkty swietlne umieszczone na suficie oraz gniazda wtykowe zainstalowane w niezbednych miejscach.

§ 18. 1. Cele dla cudzoziemcow oraz ich wyposazenie powinny spelniac nastepujace warunki:

1) powierzchnia celi przypadajaca na jednego mezczyzne nie mniejsza niz 3 m2, a w przypadku kobiety - nie mniejsza niz 4 m2,

2) sciany wewnetrzne i zewnetrzne wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowej, o grubosci co najmniej 1,5 cegly, lub z innych materialow o nie mniejszej wytrzymalosci,

3) podloga trwala i zmywalna,

4) okna uchylne w grubosci sciany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni podlogi nie mniejszej niz 1:8, z zainstalowana na zewnatrz krata z pretow lub plaskownikow, a od wewnatrz siatka stalowa,

5) oswietlenie odpowiednie do czytania i pisania; punkty swietlne zabezpieczone siatka stalowa lub nietlukacym sie szklem,

6) ogrzewanie zapewniajace temperature wedlug norm okreslonych dla pomieszczeс mieszkalnych,

7) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, zapewniajaca poltorakrotna wymiane powietrza w ciagu godziny, z otworem wentylacyjnym zabezpieczonym siatka stalowa,

8) lozka jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste oraz stoly i taborety drewniane bez ostrych krawedzi, przymocowane do podlogi lub sciany,

9) przyciski do wzywania obslugi pomieszczeс pod bezpiecznym napieciem elektrycznym,

10) drzwi o solidnej konstrukcji otwierane na zewnatrz z wizjerem stozkowym na wysokosci 1,5 m, zabezpieczonym od strony celi szklem hartowanym i z drugiej strony ruchoma zaslona, z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz laсcuchem zabezpieczajacym.

2. Cele dla cudzoziemcow moga byc wyposazone w ustep przenosny lub staly umieszczony w miejscu zapewniajacym intymnosc oraz w pojemnik na smieci.

§ 19. 1. Izba dyzurna powinna posiadac otwierana drewniana bariere oraz byc wyposazona w instalacje telefoniczna majaca polaczenie wylacznie z dyzurnym wlasciwej jednostki Policji lub Strazy Granicznej.

2. Pokoj lekarski powinien byc wyposazony w umywalke z doplywem cieplej i zimnej wody, biurko, krzeslo, wieszak, kozetke lekarska oraz szafke na leki i podstawowy sprzet medyczny do badania i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

3. Pokoj widzeс powinien byc wyposazony w taborety i stol oraz spelniac warunki okreslone w § 18 ust. 1 pkt 2-7, 9 i 10.

4. Pokoj, w ktorym podgrzewa sie posilki, powinien byc wyposazony w odpowiednie urzadzenie grzewcze, zlewozmywak dwukomorowy z doplywem cieplej i zimnej wody oraz w stol, szafki kuchenne, lodowke i sprzet stolowo-kuchenny.

5. Zmywalnia naczyс i sprzetu powinna byc wyposazona w zlewozmywak dwukomorowy z doplywem cieplej i zimnej wody oraz w zawor ze zlaczka do weza.

6. Umywalnie i ustepy powinny spelniac nastepujace warunki:

1) w umywalniach - umywalki z doplywem cieplej i zimnej wody oraz natrysk, wydzielony podobnie jak kabina ustepowa,

2) w ustepach - umywalka z doplywem cieplej i zimnej wody oraz miski ustepowe splukiwane za pomoca automatu ukrytego w scianie,

3) miski ustepowe umieszczone w kabinach oddzielonych przegrodami o wysokosci 1 m, trwale przytwierdzonymi do podlogi i sciany, z drzwiami o gornej krawedzi 1 m i dolnej 0,3 m nad podloga,

4) woda ciepla do umywalni i natrysku oraz ustepow doprowadzana poprzez mieszacz zlokalizowany w miejscu niedostepnym dla cudzoziemcow,

5) drzwi do umywalni z natryskiem i ustepow wyposazone w matowa szybe z nietlukacego sie szkla lub zwykla szybe zabezpieczona obustronnie siatka stalowa.

7. Na scianach korytarzy, obok drzwi, powinny byc zamocowane polki drewniane sluzace do stawiania naczyс z posilkami.

§ 20. Stosowanie w areszcie zamiennych materialow i innych rozwiazaс technicznych niz te, o ktorych mowa w § 14 ust. 2 i w § 16-19, okreslaja odrebne przepisy.

§ 21. Areszt powinien byc wyposazony w instalacje alarmowa (dџwiekowo-swietlna) na wypadek naglej koniecznosci zawiadomienia dyzurnego wlasciwej jednostki Policji lub Strazy Granicznej o zaistnialym zagrozeniu bezpieczeсstwa przebywajacych tam osob:

1) dzwonki alarmowe i punkty swietlne w pokoju dyzurnego jednostki lub innym miejscu, z ktorego sygnal alarmowy zostanie niezwlocznie odebrany,

2) przyciski dzwonkow, umieszczone:

a) w izbie dyzurnej,

b) na scianach korytarza przy drzwiach kazdej celi dla cudzoziemcow,

c) w pokoju lekarskim,

d) w pokoju widzeс,

e) w pomieszczeniu do przygotowywania posilkow,

g) w umywalniach i ustepach.

§ 22. 1. Cudzoziemiec umieszczony w osrodku jest obowiazany przestrzegac regulaminu pobytu, stanowiacego zalacznik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Cudzoziemiec, wobec ktorego zastosowano areszt, jest obowiazany przestrzegac regulaminu pobytu, stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzadzenia.

§ 23. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
 
ZAЈACZNIKI
 
ZAЈACZNIK Nr 1
 
REGULAMIN POBYTU CUDZOZIEMCOW UMIESZCZONYCH W STRZEZONYM OSRODKU

§ 1. 1. Przyjecie cudzoziemca do osrodka nastepuje na podstawie decyzji o wydaleniu i postanowienia wlasciwego sadu o umieszczeniu cudzoziemca w osrodku.

2. Przy przyjeciu do osrodka cudzoziemiec jest obowiazany podac dane osobowe oraz informacje o miejscu zameldowania lub przebywania w kraju pochodzenia, a takze o stanie zdrowia.

3. Cudzoziemiec przed przyjeciem do osrodka jest obowiazany przekazac do depozytu dokumenty tozsamosci, zabezpieczone w trybie przepisow o egzekucji administracyjnej pieniadze i przedmioty wartosciowe, a takze przedmioty, o ktorych mowa w § 6 ust. 2, jesli kierownik osrodka nie zezwoli na ich posiadanie w pokoju dla cudzoziemcow, oraz przedmioty, o ktorych mowa § 8 pkt 3 i 4.

4. Cudzoziemiec przed przyjeciem do osrodka moze przekazac do depozytu takze inne niz wymienione w ust. 3 przedmioty.

§ 2. 1. Cudzoziemca przyjmowanego do osrodka nalezy pouczyc o przyslugujacych mu prawach i obowiazkach oraz zapoznac z regulaminem pobytu w osrodku.

2. Cudzoziemcowi nie znajacemu jezyka polskiego administracja osrodka zapewnia mozliwosc porozumiewania sie w sprawach dotyczacych pobytu za posrednictwem tlumacza.

§ 3. 1. Cudzoziemca przyjetego do osrodka poddaje sie niezwlocznie badaniu lekarskiemu oraz - w miare potrzeby - zabiegom sanitarnym.

2. Badania lub zabiegow, o ktorych mowa w ust. 1, nie przeprowadza sie w przypadku, gdy cudzoziemiec przyjety do osrodka poddany byl wczesniej badaniu lekarskiemu oraz zabiegom sanitarnym, a powtorne ich przeprowadzenie nie jest konieczne.

3. Lekarz przeprowadzajacy badanie, o ktorym mowa w ust. 1 oraz w § 9, i sprawujacy opieke medyczna jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji medycznej wedlug odrebnych przepisow.

§ 4. 1. Cudzoziemiec przyjety do osrodka zajmuje wskazany przez administracje osrodka pokoj dla cudzoziemcow i miejsce wyznaczone do spania.

2. Cudzoziemcow odmiennej plci umieszcza sie oddzielnie.

3. W przypadku gdy cudzoziemiec zostaje przyjety do osrodka wraz z maloletnim pozostajacym pod jego prawna opieka, nalezy zapewnic im w miare mozliwosci wspolny pokoj dla cudzoziemcow.

4. W miare mozliwosci - na pisemny wniosek cudzoziemcow, w ktorym zadeklaruja, ze sa osobami najblizszymi - umieszcza sie ich w jednym pokoju dla cudzoziemcow.

§ 5. 1. Cudzoziemiec przebywajacy w osrodku korzysta z wlasnej odziezy, bielizny i obuwia.

2. Jezeli przedmioty, o ktorych mowa w ust. 1, nie nadaja sie do uzytku lub jezeli ich uzywanie jest niedopuszczalne ze wzgledow higienicznych, cudzoziemiec moze otrzymac je odplatnie. W przypadku gdy cudzoziemiec nie moze dokonac ich zakupu - wyposazenie w te przedmioty powinno nastapic nieodplatnie.

3. Cudzoziemiec otrzymuje nieodplatnie srodki czystosci niezbedne do utrzymania higieny osobistej.

§ 6. 1. Cudzoziemiec umieszczony w osrodku ma prawo do:

1) kontaktowania sie z polskimi organami paсstwowymi, a takze z przedstawicielstwem dyplomatycznym lub urzedem konsularnym paсstwa obcego w sprawach osobistych i urzedowych,

2) rozporzadzania przekazanymi do depozytu przedmiotami, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 i 4, jesli przedmioty te nie zostaly zabezpieczone w trybie przepisow o egzekucji administracyjnej,

3) otrzymywania trzy razy dziennie posilku, napojow w celu zaspokojenia pragnienia, a gdy wymaga tego stan zdrowia cudzoziemca - wyzywienia dietetycznego wedlug wskazaс lekarza; wartosc energetyczna posilkow dla osoby doroslej powinna wynosic nie mniej niz 2600 kcal, a dla maloletniego i kobiety w ciazy - nie mniej niz 3200 kcal,

4) korzystania z opieki lekarskiej,

5) snu w godzinach 22.00-6.00, a w dni swiateczne do godziny 7.00 oraz w innym czasie, jesli nie jest to sprzeczne z ustalonym porzadkiem pobytu w osrodku,

6) korzystania z urzadzeс sanitarnych i srodkow czystosci niezbednych do utrzymania higieny osobistej,

7) poruszania sie po terenie osrodka w czasie i miejscu wyznaczonym przez kierownika osrodka,

8) korzystania z biblioteki,

9) uzytkowania sprzetu rekreacyjno-sportowego w czasie i miejscu okreslonym przez kierownika osrodka,

10) posiadania przedmiotow kultu religijnego, wykonywania praktyk religijnych i korzystania z poslug religijnych oraz sluchania lub ogladania w pomieszczeniach mieszkalnych nabozeсstw, transmitowanych przez srodki masowego przekazu, w sposob nie zaklocajacy ustalonego porzadku pobytu w osrodku,

11) korzystania z prasy, zakupu prasy z wlasnych srodkow i posiadania jej w pokoju dla cudzoziemcow,

12) zakupu z wlasnych srodkow artykulow zywnosciowych i posiadania ich w pokoju dla cudzoziemcow,

13) zakupu z wlasnych srodkow przedmiotow osobistego uzytku sluzacych do utrzymania higieny osobistej, materialow pismiennych, ksiazek, gier swietlicowych i posiadania ich w pokoju dla cudzoziemcow,

14) zakupu z wlasnych srodkow wyrobow tytoniowych i posiadania ich w pokoju dla cudzoziemcow,

15) otrzymywania - po skontrolowaniu w jego obecnosci - paczek z odzieza, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego uzytku oraz ze srodkami opatrunkowymi i higienicznymi, a takze z lekami, ktore moga byc przekazane za zgoda lekarza,

16) prowadzenia korespondencji oraz korzystania ze srodkow lacznosci na wlasny koszt; w sytuacjach losowych administracja osrodka moze zezwolic na korzystanie ze srodkow lacznosci lub wysylanie korespondencji na koszt osrodka,

17) skladania prosb, skarg i wnioskow do kierownika osrodka lub komendanta wojewodzkiego Policji albo oddzialu Strazy Granicznej, ktoremu osrodek podlega,

18) widzeс z osobami bliskimi w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach za zgoda komendanta wojewodzkiego Policji albo oddzialu Strazy Granicznej, ktoremu osrodek podlega, lub osoby przez niego upowaznionej,
19) otrzymywania innych swiadczeс za zezwoleniem komendanta wojewodzkiego Policji albo oddzialu Strazy Granicznej, ktoremu osrodek podlega, lub osoby przez niego upowaznionej.

2. Kierownik osrodka moze zezwolic cudzoziemcowi na posiadanie w pokoju dla cudzoziemcow sprzetu audiowizualnego, komputerowego oraz innych przedmiotow, w tym podnoszacych estetyke pomieszczenia lub bedacych wyrazem kulturalnych zainteresowaс cudzoziemca.
 
§ 7. Cudzoziemiec umieszczony w osrodku jest obowiazany:

1) przestrzegac regulaminu pobytu w osrodku,

2) wykonywac polecenia administracji osrodka,

3) przestrzegac ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00, a w dni swiateczne do godziny 7.00,

4) przestrzegac zasad wspolzycia spolecznego,

5) dbac o higiene osobista i czystosc pomieszczeс,

6) korzystac z wyposazenia osrodka w nalezyty sposob,

7) w razie wystapienia objawow choroby niezwlocznie powiadomic o tym administracje osrodka.

§ 8. Cudzoziemcowi umieszczonemu w osrodku zabrania sie:

1) samowolnego oddalania sie poza teren osrodka lub przebywania w miejscach, do ktorych administracja osrodka wydala zakaz wstepu,

2) zaklocania spokoju i ustalonego porzadku pobytu w osrodku,

3) posiadania, poza depozytem, urzadzeс technicznych sluzacych do rejestrowania i odtwarzania informacji, a takze przedmiotow, ktore moga stanowic zagrozenie dla porzadku lub bezpieczeсstwa w osrodku, a w szczegolnosci: brzytew, zyletek, narzedzi do ciecia metalu, srodkow sluzacych do obezwladniania, srodkow odurzajacych, substancji psychotropowych oraz alkoholu,

4) posiadania w pokojach dla cudzoziemcow przedmiotow, ktorych wymiary lub ilosc naruszaja ustalony porzadek pobytu w osrodku,

5) spozywania alkoholu oraz przyjmowania innych srodkow odurzajacych lub substancji psychotropowych,

6) palenia wyrobow tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,

7) odmawiania przyjmowania posilkow dostarczanych przez administracje osrodka, powodowania u siebie uszkodzeс ciala lub rozstroju zdrowia, jak rowniez naklaniania lub pomagania w dokonywaniu takich czynow - w celu wymuszenia okreslonej decyzji lub postepowania,

8) porozumiewania sie z osobami postronnymi oraz cudzoziemcami umieszczonymi w innych pokojach dla cudzoziemcow, jezeli naruszaloby to ustalony w osrodku porzadek,

9) dokonywania samowolnej zmiany pokoju dla cudzoziemcow i miejsca wyznaczonego do spania,

10) uprawiania gier hazardowych.

§ 9. Cudzoziemca zwalnianego z osrodka nalezy poddac w miare potrzeby lub na jego prosbe badaniu lekarskiemu.

§ 10. 1. W wypadku zwolnienia cudzoziemca z osrodka i odstawienia go do granicy paсstwowej pieniadze i przedmioty przekazane do depozytu wydaje sie cudzoziemcowi, z wyjatkiem dokumentow tozsamosci i przedmiotow wymienionych w § 8 pkt 3, ktore z depozytu pobiera dowodca konwoju i przekazuje je cudzoziemcowi w granicznej placowce kontrolnej Strazy Granicznej, w ktorej nastapi wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W razie zwolnienia cudzoziemca z osrodka w wypadku innym niz okreslony w ust. 1, dokumenty i przedmioty zdane do depozytu wydaje sie cudzoziemcowi.

3. Przedmioty zdane do depozytu mozna wydac osobie upowaznionej na podstawie pisemnego wniosku cudzoziemca zwalnianego z osrodka, ktory pokrywa koszty przeslania przedmiotow do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji.
 
ZAЈACZNIK Nr 2
 
REGULAMIN POBYTU CUDZOZIEMCOW W ARESZCIE W CELU WYDALENIA

§ 1. 1. Przyjecie cudzoziemca do aresztu nastepuje na podstawie decyzji o wydaleniu i postanowienia wlasciwego sadu o zastosowaniu wobec cudzoziemca aresztu.

2. Przy przyjeciu do aresztu cudzoziemiec jest obowiazany podac dane osobowe oraz informacje o miejscu zameldowania lub przebywania w kraju pochodzenia, a takze o stanie zdrowia.

3. Cudzoziemiec przed przyjeciem do aresztu jest obowiazany przekazac do depozytu:

1) dokumenty tozsamosci,

2) srodki lacznosci, urzadzenia techniczne sluzace do rejestrowania i odtwarzania informacji,

3) przedmioty, ktore moga stanowic zagrozenie dla porzadku lub bezpieczeсstwa w areszcie, a w szczegolnosci: brzytwy, zyletki, narzedzia do ciecia metalu, srodki sluzace do obezwladniania, srodki odurzajace, substancje psychotropowe oraz alkohol,

4) przedmioty, ktorych wymiary lub ilosc naruszaja ustalony porzadek pobytu w areszcie,

5) przedmioty, o ktorych mowa w § 6 ust. 2, jesli komendant jednostki Policji lub Strazy Granicznej - w zaleznosci od usytuowania aresztu - albo funkcjonariusz odpowiadajacy za funkcjonowanie aresztu nie zezwoli na ich posiadanie w celi dla cudzoziemcow.

§ 2. 1. Cudzoziemca przyjmowanego do aresztu nalezy pouczyc o przyslugujacych mu prawach i obowiazkach oraz zapoznac z regulaminem pobytu w areszcie.

2. Cudzoziemcowi nie znajacemu jezyka polskiego zapewnia sie mozliwosc porozumiewania sie w sprawach dotyczacych pobytu w areszcie za posrednictwem tlumacza.

§ 3. 1. Cudzoziemca przyjetego do aresztu poddaje sie niezwlocznie badaniu lekarskiemu oraz - w miare potrzeby - zabiegom sanitarnym.

2. Badania lub zabiegow, o ktorych mowa w ust. 1, nie przeprowadza sie w przypadku, gdy cudzoziemiec przyjety do aresztu poddany byl wczesniej badaniu lekarskiemu oraz zabiegom sanitarnym, a powtorne ich przeprowadzenie nie jest konieczne.

3. Lekarz przeprowadzajacy badanie, o ktorym mowa w ust. 1 i w § 9, oraz sprawujacy opieke medyczna jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji medycznej wedlug odrebnych przepisow.

§ 4. 1. Cudzoziemiec przyjety do aresztu zajmuje, wskazana przez funkcjonariusza odpowiadajacego za funkcjonowanie aresztu lub pelniacego sluzbe w areszcie, cele dla cudzoziemcow i miejsce wyznaczone do spania.

2. Cudzoziemcow odmiennej plci umieszcza sie oddzielnie.     § 5. 1. Cudzoziemiec przebywajacy w areszcie korzysta z wlasnej odziezy, bielizny i obuwia.

2. Jezeli przedmioty, o ktorych mowa w ust. 1, nie nadaja sie do uzytku lub jezeli ich uzywanie jest niedopuszczalne ze wzgledow higienicznych, cudzoziemiec moze otrzymac je odplatnie. W przypadku gdy cudzoziemiec nie moze dokonac ich zakupu - wyposazenie w te przedmioty powinno nastapic nieodplatnie.

3. Cudzoziemiec otrzymuje nieodplatnie srodki czystosci niezbedne do utrzymania higieny osobistej.

§ 6. 1. Cudzoziemiec przebywajacy w areszcie ma prawo do:

1) kontaktowania sie z polskimi organami paсstwowymi, a takze z przedstawicielstwem dyplomatycznym lub urzedem konsularnym paсstwa obcego w sprawach osobistych i urzedowych,

2) rozporzadzania przekazanymi do depozytu przedmiotami, o ktorych mowa w § 1 ust. 3, jezeli przedmioty te nie zostaly zabezpieczone w trybie przepisow o egzekucji administracyjnej,

3) otrzymywania trzy razy dziennie posilku, napojow w celu zaspokojenia pragnienia, a gdy wymaga tego stan zdrowia cudzoziemca - wyzywienia dietetycznego wedlug wskazaс lekarza; wartosc energetyczna posilkow powinna wynosic nie mniej niz 2600 kcal, a dla kobiety w ciazy - nie mniej niz 3200 kcal,

4) korzystania z opieki lekarskiej,

5) snu w godzinach 22.00-6.00, a w dni swiateczne do godziny 7.00 oraz w innym czasie, jesli nie jest to sprzeczne z ustalonym porzadkiem pobytu w areszcie,

6) korzystania z urzadzeс sanitarnych i srodkow czystosci niezbednych do utrzymania higieny osobistej,

7) odbywania codziennie jednogodzinnego spaceru na wolnym powietrzu, chyba ze lekarz zaleci inaczej,

8) kontaktowania sie z innymi cudzoziemcami przebywajacymi w areszcie, za zezwoleniem funkcjonariusza pelniacego sluzbe w areszcie, we wskazanym czasie i miejscu,

9) uzytkowania gier swietlicowych, bez uprawiania gier hazardowych, w czasie i miejscu wskazanym przez funkcjonariusza pelniacego sluzbe w areszcie,

10) posiadania przedmiotow kultu religijnego, wykonywania praktyk religijnych i korzystania z poslug religijnych oraz sluchania lub ogladania, w miejscu przebywania, nabozeсstw transmitowanych przez srodki masowego przekazu, w sposob nie zaklocajacy ustalonego porzadku pobytu w areszcie,

11) korzystania z prasy, zakupu prasy z wlasnych srodkow i posiadania jej w celi dla cudzoziemcow,

12) zakupu z wlasnych srodkow artykulow zywnosciowych i przedmiotow osobistego uzytku, sluzacych do utrzymania higieny osobistej, oraz posiadania ich w celi dla cudzoziemcow, pod warunkiem ze przedmioty te i ich opakowanie nie stanowia zagrozenia dla porzadku lub bezpieczeсstwa w areszcie,

13) zakupu z wlasnych srodkow materialow pismiennych, ksiazek, gier swietlicowych i posiadania ich w celi dla cudzoziemcow,

14) zakupu z wlasnych srodkow wyrobow tytoniowych i palenia tytoniu, za zezwoleniem funkcjonariusza pelniacego sluzbe w areszcie, w miejscu do tego wyznaczonym,

15) otrzymywania - po skontrolowaniu w jego obecnosci - paczek z odzieza, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego uzytku oraz ze srodkami opatrunkowymi i higienicznymi, a takze z lekami, ktore moga byc udostepnione za zgoda lekarza,

16) prowadzenia korespondencji oraz korzystania ze srodkow lacznosci na koszt wlasny; w sytuacjach losowych cudzoziemcowi mozna zezwolic na korzystanie ze srodkow lacznosci lub wysylanie korespondencji na koszt aresztu,

17) skladania prosb, skarg i wnioskow do funkcjonariusza odpowiadajacego za funkcjonowanie aresztu albo komendanta jednostki Policji lub Strazy Granicznej - w zaleznosci od usytuowania aresztu,

18) widzeс z osobami bliskimi w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach jednostki Policji lub Strazy Granicznej - w zaleznosci od usytuowania aresztu, za zgoda komendanta wojewodzkiego Policji albo oddzialu Strazy Granicznej, ktoremu areszt podlega, lub osoby przez niego upowaznionej,

19) otrzymywania innych swiadczeс za zezwoleniem komendanta wojewodzkiego Policji albo oddzialu Strazy Granicznej, ktoremu areszt podlega, lub osoby przez niego upowaznionej.

2. Funkcjonariusz odpowiadajacy za funkcjonowanie aresztu albo komendant jednostki Policji lub Strazy Granicznej - w zaleznosci od usytuowania aresztu - moze zezwolic cudzoziemcowi na posiadanie w celi dla cudzoziemcow sprzetu audiowizualnego, komputerowego oraz innych przedmiotow, w tym podnoszacych estetyke pomieszczenia lub bedacych wyrazem kulturalnych zainteresowaс cudzoziemca.

§ 7. Cudzoziemiec przebywajacy w areszcie jest obowiazany:

1) przestrzegac regulaminu pobytu w areszcie,

2) wykonywac polecenia funkcjonariusza pelniacego sluzbe w areszcie,

3) przestrzegac ciszy nocnej w godzinach 22.00 - 6.00, a w dni swiateczne do godziny 7.00,

4) przestrzegac zasad wspolzycia spolecznego,

5) dbac o higiene osobista i czystosc pomieszczeс,

6) korzystac z wyposazenia aresztu w nalezyty sposob,

7) niezwlocznie powiadomic funkcjonariusza pelniacego sluzbe w areszcie o wystapieniu choroby, samookaleczeniu lub innym groџnym w skutkach zdarzeniu.

§ 8. 1. W areszcie moze przebywac kobieta do siodmego miesiaca ciazy.

2. Wlasciwy komendant Policji lub Strazy Granicznej, w zaleznosci od usytuowania aresztu, odpowiednio wczesnie przed uplywem szostego miesiaca ciazy wystepuje do sadu z wnioskiem o umieszczenie przebywajacej w areszcie kobiety ciezarnej, w osrodku.

§ 9. Cudzoziemca zwalnianego z aresztu nalezy poddac w miare potrzeby lub na jego prosbe badaniu lekarskiemu.

§ 10. 1. W wypadku zwolnienia cudzoziemca z aresztu i odstawienia go do granicy paсstwowej pieniadze i przedmioty przekazane do depozytu wydaje sie cudzoziemcowi, z wyjatkiem dokumentow tozsamosci i przedmiotow wymienionych w § 1 ust. 3 pkt 2 i 3, ktore pobiera z depozytu dowodca konwoju i przekazuje cudzoziemcowi w granicznej placowce kontrolnej Strazy Granicznej, w ktorej nastapi wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W razie zwolnienia cudzoziemca z aresztu w wypadku innym niz okreslony w ust. 1, dokumenty i przedmioty zdane do depozytu wydaje sie cudzoziemcowi.

3. Przedmioty zdane do depozytu mozna wydac osobie upowaznionej na podstawie pisemnego wniosku cudzoziemca zwalnianego z aresztu, ktory pokrywa koszty przeslania przedmiotow do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. 

© 2000-2023 Polska.ru

«О Польше по-русски»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика