Документы в делах иностранцев

ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
 
z dnia 23 grudnia 1997 r.
 
w sprawie szczegolowych zasad, trybu postepowania oraz wzorow dokumentow w sprawach cudzoziemcow.
 
(Dz. U. z dnia 5 stycznia 1998 r.) 
Na podstawie art. 93 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 73    9)  zarzadza sie, co nastepuje:
 
Rozdzial 1
Postanowienia ogolne

 

§ 1. 1. Rozporzadzenie reguluje szczegolowe zasady i tryb postepowania w sprawach:

1) wiz, zaproszeс i pobytu bezwizowego,

2) zezwoleс na zamieszkanie na czas oznaczony oraz na osiedlenie sie,

3) dokumentow podrozy i tymczasowych dokumentow podrozy,

4) statusu uchodzcy,

5) azylu,

6) wydalania cudzoziemcow z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) prowadzenia wykazu cudzoziemcow, ktorych pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepozadany,

8) prowadzenia ewidencji zaproszeс,

9) prowadzenia rejestrow:

a) zlozonych wnioskow wizowych i wydanych w tych sprawach decyzji,

b) decyzji o wydaleniu oraz osob wydalonych z Rzeczypospolitej Polskiej,

c) zlozonych wnioskow o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanych w tych sprawach decyzji,

d) zlozonych wnioskow o udzielenie zezwolenia na osiedlenie sie i wydanych w tych sprawach decyzji,

e) zlozonych wnioskow o nadanie statusu uchodzcy i wydanych w tych sprawach decyzji,

f) zlozonych wnioskow o udzielenie azylu i wydanych w tych sprawach decyzji.

2. Rozporzadzenie okresla rowniez wzory:

1) wiz, zaproszenia, karty stalego pobytu i karty czasowego pobytu, dokumentu podrozy, tymczasowego dokumentu podrozy, tymczasowego zaswiadczenia tozsamosci cudzoziemca oraz wnioskow o ich wydanie,

2) wykazu, ewidencji zaproszeс i rejestrow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 7-9.

§ 2. 1. Wnioski o wszczecie postepowania przewidziane w rozporzadzeniu wypelnia sie w jezyku polskim, z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

2. Wniosek o nadanie statusu uchodzcy lub o udzielenie azylu moze byc wypelniony w jezyku polskim lub w jezyku zrozumialym dla cudzoziemca ubiegajacego sie o nadanie statusu uchodzcy lub o udzielenie azylu.

3. Kierownik polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego oraz komendant granicznej placowki kontrolnej Strazy Granicznej moze zezwolic cudzoziemcom na wypelnianie wniosku o wydanie wizy, inne niz wiza repatriacyjna, w jezyku obcym.

4. Jezeli odrebne przypisy nie stanowia inaczej, dolaczone do wnioskow zalaczniki i dokumenty wystawione przez obce wladze lub instytucje powinny byc przetlumaczone na jezyk polski przez uprawnionego tlumacza albo upowaznionego pracownika polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego.

§ 3. Organy uprawnione do wydawania decyzji w sprawach okreslonych w rozporzadzeniu moga prowadzic wzajemne konsultacje oraz zwracac sie do innych organow o informacje niezbedne do podjecia decyzji, w szczegolnosci co do wystepowania okolicznosci, o ktorych mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 73    9) , zwanej dalej "ustawa".
 
Rozdzial 2
Postepowanie w sprawach wiz, zaproszeс i pobytu bezwizowego

§ 4. 1. Cudzoziemiec ubiegajacy sie o wydanie wizy pobytowej, pobytowej z prawem do pracy i tranzytowej przez kierownika polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego albo przez komendanta granicznej placowki kontrolnej Strazy Granicznej sklada wypelniony wniosek - kwestionariusz wizowy, ktorego wzor stanowi zalacznik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Kierownik polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego odnotowuje przyjecie wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, w dokumencie paszportowym, dokumencie podrozy, tymczasowym dokumencie podrozy lub w dokumencie podrozy przewidzianym w Konwencji genewskiej, poprzez odcisniecie pieczeci urzedowej oraz datownika.

3. W uzasadnionym wypadku komendant granicznej placowki kontrolnej Strazy Granicznej, w razie ubiegania sie przez cudzoziemca o wydanie wizy w przejsciu granicznym, moze zwolnic go od obowiazku dolaczenia do wniosku fotografii.

4. Cudzoziemiec ubiegajacy sie o wydanie wizy przez wojewode sklada wypelniony wniosek, ktorego wzor stanowi zalacznik nr 2 do rozporzadzenia.

5. Cudzoziemiec, wobec ktorego wszczeto postepowanie o nadanie statusu uchodzcy, jest zwolniony z obowiazku skladania wniosku o wydanie wizy pobytowej.

§ 5. 1. Wiza zawiera:

1) dane osobowe cudzoziemca,

2) oznaczenie rodzaju wizy i celu pobytu,

3) okres waznosci wizy,

4) oznaczenie ilosci wjazdow na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) okreslony w dniach czas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) numer dokumentu, w ktorym jest zamieszczona,

7) oznaczenie miejsca wydania i organu wydajacego,

8) date wydania,

9) miejsce na adnotacje urzedowe.

2. Wiza moze zawierac zakodowany zapis danych, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Wzor wiz: pobytowej, tranzytowej i repatriacyjnej okresla zalacznik nr 3 do rozporzadzenia.

4. Wzor wizy pobytowej z prawem do pracy okresla zalacznik nr 4 do rozporzadzenia.

§ 6. 1. Wiza uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadacza dokumentu, w ktorym jest zamieszczona, a takze osoby wpisane do tego dokumentu, jezeli organ wydajacy wize dokonal w niej stosownej adnotacji.

2. Rodzaje wiz, o ktorych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, organ wydajacy oznacza nastepujaco:

1) "S" - wiza pobytowa,

2) "R" - wiza repatriacyjna,

3) "T" - wiza tranzytowa,

4) "W" - wiza pobytowa z prawem do pracy.

§ 7. Wize pobytowa organ wydajacy oznacza nastepujacymi symbolami w zaleznosci od charakteru podrozy, celu wjazdu i pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej:

1) "01" - wjazd i pobyt personelu srodkow miedzynarodowego transportu drogowego,

2) "02" - wjazd i pobyt turystyczny,

3) "03" - wjazd i pobyt w celach sluzbowych przedstawicieli organow paсstwowych oraz organizacji miedzynarodowych,

4) "04" - wjazd i pobyt w celu odwiedzin,

5) "05" - wjazd i pobyt w sprawach handlowych i gospodarczych,

6) "06" - wjazd i pobyt zwiazany z uzyskanym zezwoleniem na zamieszkanie na czas oznaczony,

7) "07" - wjazd i pobyt zwiazany z odbywaniem studiow, nauki, praktyki zawodowej, udzialem w konferencjach naukowych,

8) "08" - wjazd i pobyt zwiazany z dzialalnoscia kulturalna,

9) "09" - wjazd i pobyt zwiazany z dzialalnoscia prasowa, radiowa, telewizyjna, filmowa i wydawnicza,

10) "10" - wjazd i pobyt zwiazany ze sportem (imprezami sportowymi) ,

11) "11" - wjazd i pobyt w celu leczenia sie,

12) "12" - wjazd i pobyt zwiazany z uzyskanym zezwoleniem na osiedlenie sie,

13) "13" - wjazd i pobyt czlonkow rodzin i osob towarzyszacych cudzoziemcom przybywajacym do Rzeczypospolitej Polskiej w celach okreslonych w pkt 3, 5-11 oraz pkt 14 i 15,

14) "14" - wjazd i pobyt zwiazany z polowaniami,

15) "15" - wjazd i pobyt zwiazany z niesieniem pomocy charytatywnej,

16) "16" - wjazd i pobyt zwiazany z okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 14 ustawy,

17) "17" - wjazd i pobyt cudzoziemca, w ktorego sprawie wszczeto postepowanie w sprawie o nadanie statusu uchodzcy badz o udzielenie azylu,

18) "18" - wjazd i pobyt zwiazany z innymi okolicznosciami nie wymienionymi w pkt 1-17.

§ 8. W tresci wizy nie dokonuje sie poprawek.

§ 9. 1. Wize zamieszcza sie, poprzez wklejenie wypelnionej przez organ wydajacy, odpowiednio zabezpieczonej nalepki samoprzylepnej na wolnej, przeznaczonej na ten cel stronie w dokumencie paszportowym, dokumencie podrozy, tymczasowym dokumencie podrozy, tymczasowym zaswiadczeniu tozsamosci cudzoziemca lub dokumencie podrozy przewidzianym w Konwencji genewskiej.

2. W szczegolnie uzasadnionym wypadku komendant granicznej placowki kontrolnej Strazy Granicznej albo kierownik polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego moze zamiescic wize na blankiecie, ktorego wzor okresla zalacznik nr 5 do rozporzadzenia. Opuszczajac terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemiec zwraca blankiet z wiza komendantowi granicznej placowki kontrolnej Strazy Granicznej.

§ 10. 1. Decyzje okreslajaca czas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zaleznosci od ilosci posiadanych srodkow, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, komendant granicznej placowki kontrolnej Strazy Granicznej odnotowuje w dokumencie paszportowym, dokumencie podrozy, tymczasowym dokumencie podrozy lub w dokumencie podrozy przewidzianym w Konwencji genewskiej poprzez odcisniecie pieczeci, ktorej wzor okresla zalacznik nr 6 do rozporzadzenia, albo poprzez umieszczenie adnotacji zawierajacej rodzaj i numer decyzji, podstawe prawna, podpis upowaznionego funkcjonariusza Strazy Granicznej i odcisniecie pieczeci urzedowej.

2. Decyzje w sprawach odmowy wydania wizy, odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uniewaznienia wizy wojewoda lub komendant granicznej placowki kontrolnej Strazy Granicznej odnotowuje w dokumencie paszportowym, dokumencie podrozy, tymczasowym dokumencie podrozy lub dokumencie podrozy przewidzianym w Konwencji genewskiej poprzez odcisniecie pieczeci, ktorych wzory okreslaja zalaczniki nr 7 i 8 do rozporzadzenia, albo poprzez umieszczenie adnotacji zawierajacej rodzaj i numer decyzji, podstawe prawna, podpis upowaznionego pracownika lub funkcjonariusza Strazy Granicznej i odcisniecie pieczeci urzedowej.

§ 11. Wize pobytowa z prawem do pracy mozna wydac po przedlozeniu:

1) zezwolenia na zatrudnienie lub powierzenie innej pracy zarobkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 77    6) , zwanej dalej "ustawa o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu", lub

2) dokumentu, z ktorego wynika, ze zezwolenie lub zgoda dyrektora wojewodzkiego urzedu pracy na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej nie jest wymagane.

§ 12. 1. Osoba zapraszajaca sklada wojewodzie zaproszenie wypelnione w jezyku polskim, w trzech egzemplarzach. Wzor zaproszenia okresla zalacznik nr 9 do rozporzadzenia.

2. Wojewoda moze zazadac od osoby zapraszajacej przedstawienia dokumentow potwierdzajacych mozliwosc wywiazania sie z zobowiazania do pokrycia kosztow zwiazanych z pobytem cudzoziemca, w szczegolnosci dokumentow potwierdzajacych posiadanie zrodel dochodow lub wlasnych srodkow materialnych i ich wysokosc.

3. Warunki materialne i mieszkaniowe osoby zapraszajacej musza byc adekwatne do okreslonego w zaproszeniu okresu pobytu osoby zapraszanej.

4. Zaproszenie wpisane do ewidencji zaproszeс zwalnia cudzoziemca z obowiazku posiadania srodkow, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, na okres pobytu wskazany w zaproszeniu.

5. Wojewoda stwierdza niewaznosc wpisu do ewidencji zaproszeс, jezeli wyjda na jaw nowe okolicznosci faktyczne lub nowe dowody uzasadniajace odmowe wpisu do ewidencji zaproszeс, nie znane organowi w dniu dokonywania wpisu.

6. Stwierdzenie niewaznosci wpisu do ewidencji zaproszeс powoduje utrate waznosci zaproszenia.

§ 13. Jezeli z umowy lub porozumienia miedzynarodowego o ruchu bezwizowym nie wynika inny termin, cudzoziemiec powinien opuscic terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed uplywem terminu okreslonego w art. 8 ust. 2, z uwzglednieniem art. 8 ust. 3 i 4 ustawy.

Rozdzial 3
Postepowanie w sprawie o wydanie wizy repatriacyjnej

§ 14. 1. Osoba ubiegajaca sie o wize repatriacyjna obowiazana jest zlozyc wlasciwemu kierownikowi polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego:

1) 2 egzemplarze wypelnionego wniosku o wydanie wizy repatriacyjnej,

2) 2 fotografie,

3) dokumenty potwierdzajace polska narodowosc lub polskie pochodzenie,

4) dokument o niekaralnosci,

5) inne dokumenty potwierdzajace fakty podane we wniosku o wydanie wizy repatriacyjnej

oraz przedstawic wazny dokument paszportowy.

2. Wzor wniosku o wydanie wizy repatriacyjnej okresla zalacznik nr 10 do rozporzadzenia.

§ 15. 1. Kierownik polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego na podstawie posiadanych informacji, faktow ustalonych w trakcie rozmowy z osoba ubiegajaca sie o wydanie wizy repatriacyjnej oraz analizy przedstawionych przez te osobe dokumentow i innych dowodow bada, czy zlozone oswiadczenie o posiadaniu polskiej narodowosci lub polskiego pochodzenia jest zgodne z prawda.

2. Dla potwierdzenia polskiej narodowosci lub polskiego pochodzenia osoby ubiegajacej sie o wydanie wizy repatriacyjnej moga byc skladane w szczegolnosci nastepujace dokumenty dotyczace tej osoby lub jej wstepnych:

1) polskie dokumenty tozsamosci,

2) odpisy aktow stanu cywilnego, dokumenty rodowe, metryki chrztu itp., poswiadczajace zwiazek z polskoscia,

3) potwierdzajace odbycie sluzby wojskowej w wojsku polskim,

4) potwierdzajace posiadanie w przeszlosci obywatelstwa polskiego,

5) potwierdzajace fakt deportacji lub uwiezienia, zawierajace wpis informujacy o polskiej narodowosci osoby deportowanej lub uwiezionej,

6) poswiadczajace zrehabilitowanie osoby deportowanej, zawierajace wpis informujacy o jej polskiej narodowosci,

7) dokumenty tozsamosci paсstwa miejsca zamieszkania zawierajace wpis informujacy o polskiej narodowosci,

8) inne zawierajace wpis informujacy o polskiej narodowosci.

3. W wyjatkowych wypadkach, w ktorych zainteresowany wskaze na istnienie dokumentow wymienionych w ust. 2, ktorych z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac, kierownik polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego moze podjac dzialania w celu uzyskania tych dokumentow od wladz lub instytucji paсstwa urzedowania.

§ 16. W postepowaniu w sprawie wydawania wizy repatriacyjnej uwzglednia sie przepisy art. 12 ust. 3-5 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelskie polskim (Dz. U. Nr 10, poz. 49, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1997 r. Nr 114, poz. 73    9) .

§ 17. 1. Wniosek o wydanie wizy repatriacyjnej, wraz ze stanowiskiem co do jego zasadnosci, kierownik polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego przekazuje do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, w celu uzyskania zgody, o ktorej mowa w art. 79 ust. 3 ustawy.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji przed wydaniem zgody, o ktorej mowa w ust. 1, zwraca sie do wlasciwych organow z wnioskiem o wydanie opinii, czy nie zachodza przeslanki z art. 13 ustawy.

3. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji moze zwrocic sie do wojewody lub gminy wlasciwych ze wzgledu na miejsce zamierzonego zamieszkania o zajecie stanowiska co do mozliwosci zapewnienia mieszkania i utrzymania osobie ubiegajacej sie o wydanie wizy repatriacyjnej.

4. Po potwierdzeniu polskiej narodowosci lub polskiego pochodzenia wnioskodawcy i uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji kierownik polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego wydaje wize repatriacyjna.

5. Nie wydaje sie wizy repatriacyjnej osobie, ktora utracila obywatelstwo polskie nabyte przez repatriacje.

§ 18. Kierownik polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego informuje o wydaniu wizy repatriacyjnej Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji  oraz wlasciwego wojewode.
 
Rozdzial 4
Postepowanie w sprawach zezwoleс na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwoleс na osiedlenie sie oraz wydania karty czasowego pobytu i karty stalego pobytu

§ 19. 1. Cudzoziemiec ubiegajacych sie o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony obowiazany jest zlozyc:

1) 2 egzemplarze wypelnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanie karty czasowego pobytu, zawierajacego wskazanie okolicznosci uzasadniajacych jego zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dluzszy niz 12 miesiecy,

2) 2 kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm,

3) dokumenty potwierdzajace posiadanie zrodel dochodow lub wlasnych srodkow materialnych i ich wysokosc,

4) znaki oplaty skarbowej lub dowod uiszczenia oplaty konsularnej,

oraz przedstawic wazny dokument paszportowy albo tymczasowe zaswiadczenie tozsamosci cudzoziemca.

2. W wypadku skladania wniosku u wlasciwego wojewody cudzoziemiec obowiazany jest zlozyc zaswiadczenie potwierdzajace wykonanie obowiazku meldunkowego.

3. Organ przyjmujacy wniosek lub prowadzacy postepowanie moze zazadac od cudzoziemca ubiegajacego sie o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony zlozenia:

1) odpisu aktu urodzenia,

2) odpisu aktu malzeсstwa,

3) zaswiadczenia o braku zobowiazaс podatkowych wobec kraju pochodzenia,

4) zaswiadczenia o niekaralnosci wydanego przez wlasciwy organ kraju pochodzenia.

4. W wypadku okreslonym w art. 17 pkt 1 ustawy, oprocz dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, cudzoziemiec obowiazany jest zlozyc:

1) zezwolenie na zatrudnienie lub powierzenie innej pracy zarobkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisow ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu lub

2) dokument, z ktorego wynika, ze zezwolenie lub zgoda dyrektora wojewodzkiego urzedu pracy na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej nie jest wymagane.

5. W wypadku okreslonym w art. 17 pkt 2 ustawy, oprocz dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, cudzoziemiec obowiazany jest zlozyc dokumenty potwierdzajace prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, jej przedmiot i rozmiary oraz wywiazywanie sie z zobowiazaс wobec Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegolnosci:

1) aktualny wypis z rejestru handlowego,

2) akt notarialny, na podstawie ktorego ustanowiona zostala spolka,

3) zaswiadczenie z wlasciwego urzedu skarbowego o wywiazywaniu sie z zobowiazaс podatkowych wobec Rzeczypospolitej Polskiej,

4) zezwolenie dyrektora wojewodzkiego urzedu pracy na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej, jezeli jest zatrudniony lub wykonuje inna prace zarobkowa w rozumieniu przepisow ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu.

6. W wypadku okreslonym w art. 17 pkt 3 ustawy, oprocz dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, cudzoziemiec obowiazany jest zlozyc zaswiadczenie potwierdzajace podjecie lub kontynuowanie nauki w szkole lub szkole wyzszej razu okreslajace przewidywany regulaminem czas jej trwania.

7. W wypadku okreslonym w art. 17 pkt 4 ustawy, oprocz dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, cudzoziemiec obowiazany jest zlozyc odpis aktu malzeсstwa.

8. Wzor wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanie karty czasowego pobytu okresla zalacznik nr 11 do rozporzadzenia.

§ 20. W opinii, o ktorej mowa w art. 82 ust. 4 ustawy, komendant wojewodzki Policji wskazuje w szczegolnosci, czy nie zachodza przeslanki okreslone w art. 13 ust. 1 ustawy.

§ 21. 1. Cudzoziemiec ubiegajacy sie o udzielenie zezwolenia na osiedlenie sie obowiazany jest zlozyc do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji za posrednictwem wlasciwego wojewody:

1) 2 egzemplarze wypelnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie sie i wydanie karty stalego pobytu,

2) 2 kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm,

3) zaswiadczenie potwierdzajace wykonanie obowiazku meldunkowego,

4) dokumenty uzasadniajace jego wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegolnosci:

a) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, a w sytuacji, o ktorej mowa w art. 110 ust. 4 ustawy - dokumenty potwierdzajace nieprzerwany, trzyletni pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) odpisy aktow stanu cywilnego,

c) tytul prawny do zajmowania wskazanego lokalu mieszkalnego,

5) dokumenty potwierdzajace posiadanie zrodel dochodow lub wlasnych srodkow materialnych zapewniajacych mieszkanie i utrzymanie,

6) dokumenty potwierdzajace posiadane wyksztalcenie lub kwalifikacje,

7) znaki oplaty skarbowej

oraz przedstawic wazny dokument paszportowy lub dokument podrozy.

2. Organ przyjmujacy wniosek lub prowadzacy postepowanie moze zazadac od cudzoziemca ubiegajacego sie o zezwolenie na osiedlenie sie zlozenia:

1) zaswiadczenia o niekaralnosci wydanego przez wlasciwy organ kraju pochodzenia,

2) zaswiadczenia o braku zobowiazaс podatkowych wobec kraju pochodzenia lub osob w nim zamieszkalych,

3) w wypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej - dokumentow okreslonych w § 19 ust. 5.

3. Wzor wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie sie i wydanie karty stalego pobytu okresla zalacznik nr 12 do rozporzadzenia.

§ 22. 1. Wojewoda przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony moze wezwac cudzoziemca do osobistego stawiennictwa w celu wyjasnienia istotnych okolicznosci, niezbednych do podjecia decyzji.

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia na osiedlenie sie moze wezwac cudzoziemca do osobistego stawiennictwa w celu wyjasnienia istotnych okolicznosci, niezbednych do podjecia decyzji.

§ 23. 1. W dniu, w ktorym decyzja o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony albo decyzja o udzieleniu zezwolenia na osiedlenie stala sie ostateczna, wydaje sie karte czasowego pobytu albo karte stalego pobytu, zwane dalej "karta".

2. Karte wydaje sie po okazaniu dowodu uiszczenia  stosownej oplaty, jesli cudzoziemiec nie zostal z niej zwolniony.

§ 24. 1. Do karty czasowego pobytu wpisuje sie:

1) nazwisko i imie (imiona)  oraz imiona rodzicow,

2) date i miejsce urodzenia,

3) obywatelstwo,

4) miejsce zamieszkania - adres miejsca zameldowania na pobyt czasowy trwajacy powyzej 2 miesiecy,

5) plec, wzrost w centymetrach i kolor oczu,

6) nazwe organu wydajacego,

7) imiona i nazwiska, rok urodzenia i plec maloletnich dzieci przebywajacych pod opieka cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,

8) date wydania i termin waznosci karty czasowego pobytu,

9) serie i numer karty czasowego pobytu,

10) numer w rejestrze, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 9 lit.c) .

2. Karta czasowego pobytu jest wazna przez okres, na jaki udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, ktory nie moze byc krotszy niz rok.

3. Karta czasowego pobytu moze zawierac zakodowany zapis danych, o ktorych mowa w ust. 1.

4. Wzor karty czasowego pobytu okresla zalacznik nr 13 do rozporzadzenia.

§ 25. 1. Do karty stalego pobytu wpisuje sie:

1) nazwisko i imie (imiona)  oraz imiona rodzicow,

2) date i miejsce urodzenia,

3) obywatelstwo,

4) miejsce zamieszkania - adres miejsca zameldowania na pobyt staly, a w razie jego braku na pobyt czasowy trwajacy powyzej 2 miesiecy,

5) plec, wzrost w centymetrach i kolor oczu,

6) nazwe organu wydajacego,

7) imiona i nazwiska, rok urodzenia i plec maloletnich dzieci przebywajacych pod opieka cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,

8) date wydania i termin waznosci karty stalego pobytu,

9) serie i numer karty stalego pobytu,

10) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci.

2. Karta stalego pobytu moze zawierac zakodowany zapis danych, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Wzor karty stalego pobytu okresla zalacznik nr 14 do rozporzadzenia.

§ 26. W wypadku gdy cudzoziemiec nie jest w stanie dopelnic, z przyczyn od niego niezaleznych, obowiazku meldunkowego na pobyt staly lub pobyt czasowy trwajacy powyzej 2 miesiecy, w karcie wpisuje sie nazwe miejscowosci, w ktorej przebywa w chwili wydania karty.

§ 27. 1. Z wnioskiem o wydanie nowej karty cudzoziemiec wystepuje do wlasciwego wojewody w razie:

1) zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, ktore wpisuje sie do karty,

2) zmiany wygladu utrudniajacego ustalenie jego tozsamosci,

3) uszkodzenia dotychczas posiadanej karty w stopniu utrudniajacym poslugiwanie sie nia,

4) uplywu terminu waznosci dotychczas posiadanej karty stalego pobytu,

5) utraty dotychczas posiadanej karty.

2. W wypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1-4 cudzoziemiec powinien dolaczyc do wniosku dotychczasowa karte oraz dokument paszportowy albo dokument podrozy lub dokument podrozy przewidziany w Konwencji genewskiej oraz decyzje o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie sie.

3. W wypadku okreslonym w ust. 1 pkt 5 cudzoziemiec powinien dolaczyc do wniosku zaswiadczenie o zgloszeniu Policji utraty karty.

§ 28. W wypadkach uzasadnionych szczegolnymi okolicznosciami mozna wydac karte maloletniemu cudzoziemcowi, jezeli posiada dokument paszportowy lub dokument podrozy.

§ 29. 1. Karta podlega zwrotowi organowi, ktory ja wydal, w terminie 7 dni od zaistnienia wypadkow okreslonych w art. 21  ust. 4 i 5 ustawy.

2. Karta stalego pobytu moze byc zwrocona Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji za posrednictwem wojewody.

§ 30. 1. Wniosek o wydanie karty stalego pobytu, w zwiazku z koniecznoscia jej wymiany wynikajaca z art. 110 ust. 2 ustawy, moze byc zlozony do dnia 26 czerwca 1998 r. do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, za posrednictwem wojewody wlasciwego ze wzgledu na miejsce stalego pobytu.

2. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, dolacza sie dotychczas posiadana karte stalego pobytu, 2 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, oraz przedklada dokument paszportowy, dokument podrozy lub dokument tozsamosci cudzoziemca.

3. Karte stalego pobytu wydaje sie po okazaniu przez cudzoziemca dowodu uiszczenia oplaty.

4. W razie wydania karty stalego pobytu zwraca sie cudzoziemcowi dotychczas posiadana karte pozbawiona cech uzytecznosci.

5. Jezeli cudzoziemiec nie wystapi z wnioskiem w terminie okreslonym w ust. 1, jego dotychczasowa karta stalego pobytu podlega uniewaznieniu.

§ 31. Wzor wniosku o wymiane lub wydanie nowej karty czasowego pobytu lub karty stalego pobytu okresla zalacznik nr 15 do rozporzadzenia.
 
Rozdzial 5
Postepowanie w sprawach dokumentow podrozy i tymczasowych dokumentow podrozy

§ 32. 1. Cudzoziemiec ubiegajacy sie o wydanie dokumentu podrozy jest obowiazany zlozyc:

1) wypelniony wniosek o wydanie dokumentu podrozy,

2) odpis aktu urodzenia osoby maloletniej do lat 13, jezeli dokument podrozy ma obejmowac te osobe,

3) 2 kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm,

4) karte stalego pobytu.

2. Dokument podrozy wydaje sie po okazaniu dowodu uiszczenia stosownej oplaty, jesli cudzoziemiec nie zostal z niej zwolniony.

3. Wzor wniosku o wydanie dokumentu podrozy okresla zalacznik nr 16 do rozporzadzenia.

§ 33. 1. Cudzoziemiec ubiegajacy sie o wydanie tymczasowego dokumentu podrozy jest obowiazany zlozyc:

1) wypelniony wniosek o wydanie tymczasowego dokumentu podrozy,

2) 2 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm,

3) odpis aktu urodzenia osoby maloletniej do lat 13, jezeli dokument ma obejmowac te osobe,

4) oswiadczenie o okolicznosciach, dniu i miejscu utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego - w wypadku jego utraty lub zniszczenia,

5) karte w wypadku jej posiadania.

2. Tymczasowy dokument podrozy moze byc wydany maloletniemu, ktory nie ukoсczyl 13 roku zycia, wylacznie w wypadku, gdy posiadal on dokument paszportowy lub karte albo byl wpisany do dokumentu paszportowego lub karty przedstawiciela ustawowego.

3. Kierownik polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego odmawia wydania tymczasowego dokumentu podrozy, jezeli naruszaloby to umowy lub porozumienia miedzynarodowe.

4. Tymczasowy dokument podrozy wydaje sie po okazaniu dowodu uiszczenia stosownej oplaty, jesli cudzoziemiec nie zostal z niej zwolniony.

5. Wzor wniosku o wydanie tymczasowego dokumentu podrozy okresla zalacznik nr 17 do rozporzadzenia.

§ 34. Tymczasowy dokument podrozy moze byc wydany z urzedu cudzoziemcowi, w szczegolnosci podlegajacemu wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli nie posiada on waznego dokumentu paszportowego.

§ 35. 1. Wzor dokumentu podrozy okresla zalacznik nr 18 do rozporzadzenia.

2. Wzor tymczasowego dokumentu podrozy okresla zalacznik nr 19 do rozporzadzenia.

§ 36. 1. Cudzoziemiec ubiegajacy sie o wydanie dokument podrozy przewidzianego w Konwencji genewskiej jest obowiazany zlozyc:

1) wypelniony wniosek o wydanie dokumentu podrozy przewidzianego w Konwencji genewskiej,

2) odpis aktu urodzenia osoby maloletniej, ponizej 13 roku zycia, jezeli dokument ma obejmowac te osobe,

3) 2 kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm.

2. W szczegolnie uzasadnionych wypadkach Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji moze zwolnic cudzoziemca z obowiazku zlozenia dokumentu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Dokument podrozy przewidziany w Konwencji genewskiej wydaje sie po okazaniu dowodu uiszczenia stosownej oplaty, jesli cudzoziemiec nie zostal z niej zwolniony.

4. Wzor wniosku o wydanie dokumentu podrozy przewidzianego w Konwencji genewskiej okresla zalacznik nr 20 do rozporzadzenia.

5. Wzor dokumentu podrozy przewidzianego w Konwencji genewskiej okresla zalacznik do Konwencji, z tym ze dokument podrozy wydawany cudzoziemcowi, ktoremu nadano status uchodzcy w Rzeczypospolitej Polskiej, zawiera ponadto na pierwszej stronie okladki napis "Rzeczpospolita Polska" oraz wizerunek godla paсstwowego.

§ 37. Maloletniemu cudzoziemcowi, jezeli ukoсczyl 13 lat, wydaje sie dokument podrozy lub dokument podrozy przewidziany w Konwencji genewskiej na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Dokument dorecza sie przedstawicielowi ustawowemu.
 
Rozdzial 6
Postepowanie w sprawie o nadanie statusu uchodzcy

§ 38. 1. Wniosek o nadanie statusu uchodzcy zlozony przez cudzoziemca oraz postanowienie o wszczeciu postepowania w sprawie nadania statusu uchodzcy komendant granicznej placowki kontrolnej Strazy Granicznej przekazuje niezwlocznie Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji.

2. Cudzoziemiec, o ktorym mowa w ust. 1, powinien zglosic sie do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia o wszczeciu postepowania, w celu zlozenia niezbednych wyjasnieс.

§ 39. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji moze zazadac zlozenia do akt sprawy dokumentu paszportowego cudzoziemca ubiegajacego sie o nadanie statusu uchodzcy, jezeli istnieja watpliwosci co do jego autentycznosci lub zamieszczonych w nim wiz, odciskow pieczeci i adnotacji urzedowych albo jezeli cudzoziemiec zostal przekazany do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umow lub porozumieс miedzynarodowych.

§ 40. 1. W wypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 34 ust. 3, art. 35 ust. 2 i 3, art. 36 ust. 2 i 3 lub art. 38 ust. 3 ustawy, komendant granicznej placowki kontrolnej Strazy Granicznej niezwlocznie przekazuje Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji wniosek o nadanie statusu uchodzcy, wraz ze swoim stanowiskiem, w celu wydania decyzji o odmowie wszczecia postepowania lub pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

2. Decyzja o odmowie wszczecia postepowania lub o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania moze byc przekazana za pomoca urzadzenia do przekazywania informacji pisemnych na odleglosc komendantowi granicznej placowki kontrolnej Strazy Granicznej, ktory dorecza ja cudzoziemcowi.

§ 41. Wzor wniosku o nadanie statusu uchodzcy w Rzeczypospolitej Polskiej okresla zalacznik nr 21 do rozporzadzenia.

§ 42. 1. Na czas dokonania czynnosci, o ktorych mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, cudzoziemiec moze byc umieszczony:

1) w pomieszczeniu znajdujacym sie w obiektach nalezacych do Strazy Granicznej wskazanym przez uprawnionego do przyjmowania wnioskow o nadanie statusu uchodzcy komendanta granicznej placowki kontrolnej Strazy Granicznej,

2) w osrodku dla cudzoziemcow ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy:

a) kobieta o widocznej ciazy,

b) maloletni powyzej 13 roku zycia, jezeli nie sprawuje nad nim pieczy przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny,

c) maloletni ponizej 13 roku zycia wraz z przedstawicielami ustawowymi lub opiekunami faktycznymi sprawujacymi nad nim piecze,

3) w placowce opiekuсczo-wychowawczej - maloletni ponizej 13 roku zycia, przybywajacy do Rzeczypospolitej Polskiej bez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.

2. W wypadku umieszczenia cudzoziemca w miejscu, w ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, obowiazek zapewnienia wyzywienia, warunkow do utrzymania higieny oraz niezbednej opieki medycznej spoczywa na uprawnionym do przyjmowania wnioskow o nadanie statusu uchodzcy komendancie granicznej placowki kontrolnej Strazy Granicznej, a w miejscu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, obowiazek ten spoczywa na kierowniku osrodka dla cudzoziemcow ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy lub placowki opiekuсczo-wychowawczej.

§ 43. 1. W wypadku zlozenia wniosku o nadanie statusu uchodzcy przez maloletniego, nad ktorym nie sprawuje pieczy przedstawiciel ustawowy, organ uprawniony do przyjecia wniosku zobowiazany jest wystapic do sadu o ustanowienie kuratora do reprezentowania maloletniego w postepowaniu o nadanie statusu uchodzcy i o umieszczenie maloletniego w placowce opiekuсczo-wychowawczej lub osrodku dla osob ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy.

2. Do czasu wydania rozstrzygniecia przez sad, maloletni, ktory nie ukoсczyl 13 roku zycia, umieszczany jest w placowce opiekuсczo-wychowawczej, maloletni zas, ktory ukoсczyl 13 rok zycia - w osrodku dla osob ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy.

§ 44. Cudzoziemiec ubiegajacy sie o nadanie statusu uchodzcy powinien poinformowac organ prowadzacy postepowanie o nadanie statusu uchodzcy o zamiarze wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej na 7 dni przed terminem planowanego wyjazdu.

§ 45. Jezeli malzonek lub maloletnie dzieci cudzoziemca, ktory uzyskal status uchodzcy w Rzeczypospolitej Polskiej, przebywaja poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wlasciwe polskie organy, na wniosek cudzoziemca, powinny w miare mozliwosci udzielic im pomocy w uzyskaniu prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu polaczenia rodziny, chyba ze zachodza przeslanki okreslone w art. 13 ust. 1 ustawy.

§ 46. 1. Jezeli zachodza okolicznosci, o ktorych mowa w art. 39 ust. 2 ustawy, cudzoziemcowi, na czas trwania postepowania o nadanie statusu uchodzcy, wydaje sie tymczasowe zaswiadczenie tozsamosci.

2. Tymczasowe zaswiadczenie tozsamosci cudzoziemca jest wazne przez 3 miesiace, z mozliwoscia przedluzenia okresu waznosci na czas niezbedny do wydania ostatecznej decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodzcy.

§ 47. Do tymczasowego zaswiadczenia tozsamosci cudzoziemca wpisuje sie:

1) nazwe organu wydajacego,

2) date i miejsce wydania,

3) dane osobowe:

a) imie i nazwisko,

b) date i miejsce urodzenia,

c) imiona rodzicow,

d) obywatelstwo,

e) imiona i nazwiska towarzyszacych dzieci lub innych osob znajdujacych sie pod opieka, daty urodzenia osob towarzyszacych,

4) termin waznosci,

5) podstawe wydania,

6) imie i nazwisko oraz stanowisko sluzbowe wydajacego.

2. Wzor tymczasowego zaswiadczenia tozsamosci cudzoziemca okresla zalacznik nr 22 do rozporzadzenia.

§ 48. Cudzoziemiec obowiazany jest zwrocic tymczasowe zaswiadczenie tozsamosci cudzoziemca Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji w ciagu 7 dni od dnia doreczenia ostatecznej decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodzcy.

§ 49. 1. W wypadku utraty tymczasowego zaswiadczenia tozsamosci cudzoziemca, cudzoziemiec jest obowiazany zawiadomic o tym w terminie 3 dni Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

2. Cudzoziemiec, ktory odzyskal tymczasowe zaswiadczenie tozsamosci cudzoziemca po zgloszeniu jego utraty, jest obowiazany zawiadomic o tym niezwlocznie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, a w razie wydania nowego zaswiadczenia - zwrocic zaswiadczenie odnalezione.
 
Rozdzial 7
Postepowanie w sprawie o udzielenie azylu

§ 50. 1. Cudzoziemiec ubiegajacy sie o azyl w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiazany zlozyc pisemny wniosek o udzielenie azylu.

2. Wniosek o udzielenie azylu powinien zawierac:

1) dane osobowe:

a) imie i nazwisko,

b) date i miejsce urodzenia,

c) imiona rodzicow,

d) obywatelstwo,

e) dotychczasowe miejsce zamieszkania,

f) wyksztalcenie,

g) zawod,

2) informacje o posiadanym dokumencie stwierdzajacym tozsamosc,

3) szczegolowe uzasadnienie wskazujace na przyczyny poszukiwania ochrony i wyjasniajace okolicznosci oraz powody opuszczenia kraju pochodzenia.

3. Wniosek sklada sie:

1) za granica - do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, za posrednictwem kierownika polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego,

2) w kraju - bezposrednio do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji lub za posrednictwem komendanta granicznej placowki kontrolnej Strazy Granicznej uprawnionego do przyjmowania wnioskow o nadanie statusu uchodzcy.

4. Kierownik polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego i komendant granicznej placowki kontrolnej Strazy Granicznej obowiazani sa niezwlocznie przekazac wniosek Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji w celu wydania decyzji.
 
Rozdzial 8
Postepowanie w sprawie wydalania cudzoziemcow z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§ 51. Wniosek o wydalenie cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej upowazniony organ sklada do wojewody wlasciwego ze wzgledu na miejsce przebywania cudzoziemca w czasie zaistnienia lub ujawnienia zdarzenia bedacego podstawa wystapienia z takim wnioskiem, albo ze wzgledu na ostatnie miejsce jego pobytu stalego lub czasowego.

§ 52. 1. Wniosek o wydalenie cudzoziemca powinien zawierac:

1) dane osobowe, w tym:

a) imie i nazwisko,

b) date i miejsce urodzenia,

c) imiona rodzicow,

d) obywatelstwo,

e) dotychczasowe miejsce zamieszkania,

2) dane maloletnich dzieci pozostajacych pod opieka cudzoziemca - w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1,

3) informacje o posiadanym przez cudzoziemca dokumencie stwierdzajacym tozsamosc, a w razie jego braku - dowody potwierdzajace tozsamosc,

4) wskazanie podstawy prawnej uprawniajacej do podjecia decyzji o wydaleniu,

5) uzasadnienie.

2. W wypadku zaistnienia koniecznosci odstawienia cudzoziemca do granicy, wniosek o wydalenie powinien ponadto zawierac:

1) przewidywany termin i sposob wydalenia,

2) przewidywane koszty wydalenia, jezeli sa mozliwe do ustalenia w dniu zlozenia wniosku.

3. Jezeli nie mozna ustalic danych wymienionych w ust. 1 pkt 1, wniosek powinien wskazywac przyczyny niemoznosci ich ustalenia oraz dane uprawdopodobnione.

§ 53. Przed wydaniem decyzji o wydaleniu wojewoda obowiazany jest sprawdzic, czy cudzoziemcowi nie nadano statusu uchodzcy lub nie ubiega sie on o nadanie mu statusu uchodzcy albo czy nie udzielono mu azylu lub zezwolenia na osiedlenie sie.

§ 54. O zamiarze wydania decyzji o wydaleniu z urzedu, wojewoda informuje wlasciwego komendanta wojewodzkiego Policji.

§ 55. 1. W wypadku gdy cudzoziemiec podlegajacy wydaleniu nie posiada waznego dokumentu paszportowego, wlasciwy komendant wojewodzki Policji, komendant oddzialu Strazy Granicznej lub wojewoda, ktory wydal decyzje o wydaleniu z urzedu, wystepuje do wlasciwego obcego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego o wydanie dokumentu paszportowego.

2. Jezeli w Rzeczypospolitej Polskiej nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego paсstwa pochodzenia cudzoziemca, o wydanie dokumentu paszportowego wystepuje sie za posrednictwem Komendanta Glownego Strazy Granicznej.

3. W wypadku gdy uzyskanie dokumentu paszportowego nie jest mozliwe, cudzoziemcowi mozna wydac tymczasowy dokument podrozy.

§ 56. Wojewoda rozstrzyga o kosztach zwiazanych z wydaleniem cudzoziemca w decyzji o wydaleniu lub w odrebnej decyzji.

§ 57. 1. Wojewoda odnotowuje wydanie decyzji o wydaleniu cudzoziemca w dokumencie paszportowym, dokumencie podrozy lub tymczasowym dokumencie podrozy cudzoziemca poprzez odcisniecie pieczeci, ktorej wzor okresla zalacznik nr 23 do rozporzadzenia.

2. O wydanej decyzji o wydaleniu wojewoda informuje niezwlocznie Komendanta Glownego Strazy Granicznej i wlasciwego komendanta wojewodzkiego Policji.

3. Wojewoda, ktory wydal decyzje o wydaleniu lub decyzje w sprawie kosztow zwiazanych z wydaleniem, przekazuje niezwlocznie tytul wykonawczy wlasciwemu urzedowi skarbowemu w celu sciagniecia kosztow zwiazanych z wydaleniem, zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy.

§ 58. Maloletniego, ktory przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mozna wydalic wylacznie pod piecza przedstawiciela ustawowego, chyba ze wydalenie prowadzone jest w taki sposob, ze maloletni przekazany zostanie przedstawicielowi ustawowemu albo przedstawicielowi wlasciwych wladz paсstwa, do ktorego nastepuje wydalenie.

§ 59. 1. Wniosek o umieszczenie cudzoziemca w strzezonym osrodku albo w areszcie w celu wydalenia powinien zawierac:

1) dane osobowe cudzoziemca:

a) imie i nazwisko,

b) date i miejsce urodzenia,

c) imiona rodzicow,

d) obywatelstwo,

e) dotychczasowe miejsce zamieszkania,

2) informacje o posiadanym przez cudzoziemca dokumencie stwierdzajacym tozsamosc, a w razie jego braku - dowody potwierdzajace tozsamosc,

3) wskazanie podstawy prawnej uprawniajacej do podjecia decyzji o wydaleniu,

4) wskazanie osrodka albo aresztu, w ktorym cudzoziemiec powinien byc umieszczony,

5) uzasadnienie wniosku.

2. Jezeli nie mozna ustalic danych wymienionych w ust. 1 pkt 1, w szczegolnosci jezeli cudzoziemiec nielegalnie przekroczyl granice i nie posiada dokumentu paszportowego, wniosek powinien wskazywac przyczyny niemoznosci ich ustalenia oraz dane uprawdopodobnione.

§ 60. Po wydaniu przez sad postanowienia o umieszczeniu cudzoziemca w strzezonym osrodku albo w areszcie w celu wydalenia, funkcjonariusze jednostki organizacyjnej Policji lub Strazy Granicznej wskazanej przez sad doprowadzaja cudzoziemca do strzezonego osrodka albo aresztu w celu wydalenia.

§ 61. Cudzoziemca umieszczonego w strzezonym osrodku albo w areszcie w celu wydalenia zwalnia sie w razie:

1) uchylenia przez sad postanowienia o umieszczeniu cudzoziemca w strzezonym osrodku albo w areszcie w celu wydalenia,

2) przystapienia do odstawienia cudzoziemca do granicy Rzeczypospolitej Polskiej,

3) uchylenia lub stwierdzenia niewaznosci decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) nadania cudzoziemcowi statusu uchodzcy lub udzielenia azylu,

5) niewykonania decyzji o wydaleniu cudzoziemca w terminie 90 dni od dnia jego zatrzymania,

- o czym niezwlocznie informuje sie sad, ktory wydal postanowienie o umieszczeniu cudzoziemca w strzezonym osrodku albo w areszcie w celu wydalenia.

§ 62. Komendant granicznej placowki kontrolnej Strazy Granicznej, wlasciwy dla przejscia granicznego, przez ktore cudzoziemiec opuscil terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informuje o tym fakcie wojewode, ktory wydal decyzje o wydaleniu.

Rozdzial 9

Tryb i zasady prowadzenia wykazu cudzoziemcow, ktorych pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepozadany

§ 63. 1. Wykaz, o ktorym mowa w art. 64 ustawy, prowadzi sie w systemie informatycznym.

2. Dane zamieszczone w wykazie sa udostepniane uprawnionym organom w formie elektronicznej lub w formie wydruku komputerowego.

3. Wzor wykazu okresla zalacznik nr 24 do rozporzadzenia.

§ 64. Wykaz zawiera:

1) liczbe porzadkowa,

2) imie i nazwisko,

3) imiona rodzicow i nazwisko rodowe matki,

4) date i miejsce urodzenia,

5) plec,

6) obywatelstwo,

7) okreslenie dokumentu, w ktorym odnotowano wydanie decyzji o wydaleniu,

8) miejsce zamieszkania,

9) podstawe prawna wpisu,

10) podstawe faktyczna wpisu,

11) okreslenie organu wnioskujacego o dokonanie wpisu,

12) date wpisu,

13) termin obowiazywania wpisu,

14) numer akt osobowych,

15) inne dane majace zwiazek z wpisem do wykazu.

§ 65. 1. Organ wnioskujacy o dokonanie wpisu do wykazu okresla termin obowiazywania wpisu, nie dluzszy niz 5 lat.

2. Organ, o ktorym mowa w ust. 1, w wypadku zmiany lub ustania przyczyn uzasadniajacych wpis do wykazu wystepuje do Komendanta Glownego Strazy Granicznej o skrocenie terminu obowiazywania wpisu lub o jego wykreslenie z wykazu.

3. Organ, o ktorym mowa w ust. 1, w wypadku uzasadniajacym koniecznosc utrzymania wpisu wystepuje w terminie 14 dni przed uplywem terminu obowiazywania wpisu do Komendanta Glownego Strazy Granicznej z wnioskiem o przedluzenie terminu wpisu na czas nie dluzszy niz 5 lat.

4. Komendant Glowny Strazy Granicznej wykresla dane cudzoziemca z wykazu, jezeli uplynal termin obowiazywania wpisu, a organ wnioskujacy nie wystapil z wnioskiem o jego przedluzenie.

§ 66. 1. Do czynnosci w zakresie dokonywania wpisow i skresleс z wykazu, podejmowanych przez Komendanta Glownego Strazy Granicznej z urzedu, stosuje sie odpowiednio § 65.

2. W wypadku dokonania wpisu z urzedu na podstawie zawiadomienia dokonanego przez sad w trybie okreslonym w art. 90 ust. 3 pkt 1 ustawy, termin obowiazywania wpisu nie moze byc krotszy od terminu zatarcia skazania.

§ 67. Dane umieszczone w wykazie udostepnia sie organom prowadzacym postepowanie o wydanie wizy lub o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, na ich zadanie, w zwiazku z toczacym sie postepowaniem.

Rozdzial 10

Tryb i zasady prowadzenia rejestrow i ewidencji

§ 68. Rejestry i ewidencja moga byc prowadzone w systemie informatycznym.

§ 69. 1. Rejestr zlozonych wnioskow wizowych i wydanych w tych sprawach decyzji prowadzi Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji, kierownik polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego, wojewoda i komendant granicznej placowki kontrolnej Strazy Granicznej.

2. Rejestr, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera:

1) liczbe porzadkowa

2) imie i nazwisko,

3) obywatelstwo,

4) narodowosc,

5) date zlozenia wniosku,

6) rodzaj wnioskowanej wizy,

7) rodzaj i date wydanej decyzji,

8) liczbe osob objetych decyzja,

9) informacje o uiszczeniu oplaty skarbowej lub konsularnej albo o odstapieniu od jej pobrania wraz ze wskazaniem podstawy prawnej i faktycznej,

10) sygnature akt,

1    1) inne dane majace zwiazek z wpisem do rejestru.

3. W wypadku osob ubiegajacych sie o wydanie wizy repatriacyjnej do rejestru wpisuje sie rowniez numer i date zgody na repatriacje, wydanej przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, oraz dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2-5, dotyczace czlonkow najblizszej rodziny cudzoziemca (malzonka, dzieci)  nie bedacych polskiej narodowosci lub polskiego pochodzenia, ktorzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.

4. Wzor rejestru, o ktorym mowa w ust. 1, okresla zalacznik nr 25 do rozporzadzenia.

§ 70. 1. Rejestr decyzji o wydaleniu oraz osob wydalonych z Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi wojewoda.

2. Rejestr, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera:

1) liczbe porzadkowa,

2) imie i nazwisko,

3) obywatelstwo,

4) okreslenie dokumentu, w ktorym odnotowano wydanie decyzji o wydaleniu,

5) okreslenie organu wnioskujacego,

6) rodzaj i date wydanej decyzji,

7) liczbe osob objetych decyzja,

8) date wykonania wydalenia,

9) sygnature akt,

10) inne dane majace zwiazek z wpisem do rejestru.

3. Wzor rejestru, o ktorym mowa w ust. 1, okresla zalacznik nr 26 do rozporzadzenia.

§ 71. 1. Rejestr zlozonych wnioskow o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanych w tych sprawach decyzji prowadzi Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz wojewoda.

2. Rejestr, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera:

1) liczbe porzadkowa,

2) imie i nazwisko,

3) obywatelstwo,

4) narodowosc,

5) date zlozenia wniosku,

6) rodzaj i date wydanej decyzji,

7) liczbe osob objetych decyzja,

8) informacje o uiszczeniu oplaty za wydanie karty czasowego pobytu lub zwolnieniu od jej pobrania,

9) sygnature akt,

10) dane dotyczace wydania karty czasowego pobytu,

1    1) informacje o utracie lub wymianie karty czasowego pobytu.

3. Wzor rejestru, o ktorym mowa w ust. 1, okresla zalacznik nr 27 do rozporzadzenia.

§ 72. 1. Rejestr zlozonych wnioskow o udzielenie zezwolenia na osiedlenie sie i wydanych w tych sprawach decyzji prowadzi Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji.

2. Rejestr, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera:

1) liczbe porzadkowa,

2) imie i nazwisko,

3) obywatelstwo,

4) narodowosc,

5) date zlozenia wniosku,

6) rodzaj i date wydanej decyzji,

7) liczbe osob objetych decyzja,

8) informacje o uiszczeniu oplaty za wydanie karty stalego pobytu lub zwolnieniu od jej pobrania,

9) sygnature akt,

10) dane dotyczace wydania karty stalego pobytu,

11) informacje o utracie lub wymianie karty stalego pobytu.

3. Wzor rejestru, o ktorym mowa w ust. 1, okresla zalacznik nr 28 do rozporzadzenia.

§ 73. 1. Rejestr zlozonych wnioskow o nadanie statusu uchodzcy i wydanych w tych sprawach decyzji i postanowieс prowadzi Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz uprawniony do przyjmowania wnioskow o nadanie statusu uchodzcy komendant granicznej placowki kontrolnej Strazy Granicznej.

2. Rejestr, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera:

1) liczbe porzadkowa,

2) imie i nazwisko,

3) obywatelstwo,

4) narodowosc,

5) date zlozenia wniosku,

6) date wydania postanowienia o wszczeciu postepowania o nadanie statusu uchodzcy,

7) rodzaj i date wydanej decyzji,

8) liczbe osob objetych decyzja,

9) sygnature akt,

10) informacje o wydaniu tymczasowego zaswiadczenia tozsamosci cudzoziemca, jego zwrocie lub utracie,

11) informacje o wydaniu dokumentu podrozy przewidzianego w Konwencji genewskiej,

12) informacje o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i o wydanej karcie czasowego pobytu.

3. Rejestr prowadzony przez komendanta granicznej placowki kontrolnej Strazy Granicznej nie obejmuje danych zawartych w ust. 2 pkt 6, 7, 11 i 12, natomiast zawiera rodzaj i date wydanych postanowieс i decyzji, o ktorych mowa w art. 36 ust. 3 ustawy.

4. Wzor rejestru, o ktorym mowa w ust. 2, okresla zalacznik nr 29 do rozporzadzenia.

5. Wzor rejestru, o ktorym owa w ust. 3, okresla zalacznik nr 30 do rozporzadzenia.

§ 74. 1. Rejestr zlozonych wnioskow o udzielenie azylu i wydanych w tych sprawach decyzji prowadzi Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji.

2. Rejestr, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera:

1) liczbe porzadkowa,

2) imie i nazwisko,

3) obywatelstwo,

4) narodowosc,

5) date zlozenia wniosku,

6) rodzaj i date wydanej decyzji,

7) liczbe osob objetych decyzja,

8) informacje o uiszczeniu oplaty za wydanie karty stalego pobytu lub zwolnieniu od jej pobrania,

9) sygnature akt,

10) dane dotyczace wydania zezwolenia na osiedlenie sie,

11) dane dotyczace karty stalego pobytu.

3. Wzor rejestru, o ktorym mowa w ust. 1, okresla zalacznik nr 31 do rozporzadzenia.

§ 75. 1. Ewidencje zaproszeс prowadzi wojewoda.

2. Ewidencja, o ktorej mowa w ust. 1, zawiera:

1) liczbe porzadkowa,

2) imie i nazwisko osoby zapraszanej,

3) obywatelstwo osoby zapraszanej,

4) imie i nazwisko osoby zapraszajacej lub nazwe instytucji zapraszajacej,

5) obywatelstwo osoby zapraszajacej,

6) adres osoby zapraszajacej lub adres instytucji zapraszajacej,

7) termin waznosci zaproszenia,

8) liczbe dni, na ktore dokonano zaproszenia,

9) date wpisu do ewidencji,

10) imie i nazwisko oraz stanowisko sluzbowe osoby dokonujacej wpisu,

11) numer formularza zaproszenia,

12) inne dane majace zwiazek z wpisem do ewidencji.

3. Wzor ewidencji, o ktorej mowa w ust. 1, okresla zalacznik nr 32 do rozporzadzenia.

§ 76. 1. Dane dotyczace narodowosci, o ktorych mowa w § 69 ust. 2 pkt 4, § 71 ust. 2 pkt 4 i § 72 ust. 2 pkt 4, zamieszcza sie w rejestrach, za zgoda zainteresowanego cudzoziemca.

2. Dane te moga byc gromadzone i przetwarzane wylacznie jako dane statystyczne i nie moga byc udostepniane lacznie z danymi osobowymi cudzoziemcow.

§ 77. Organy prowadzace wykaz, rejestry i ewidencje moga udostepniac sobie wzajemnie lub organom je nadzorujacym dane w nich zawarte, w zwiazku z prowadzonymi postepowaniami okreslonymi w ustawie.

Rozdzial 11

Przepisy przejsciowe i koсcowe

§ 78. 1. Do dnia 31 grudnia 1998 r. zaproszenia moga byc sporzadzane w formie oswiadczenia z notarialnie poswiadczonym podpisem osoby zapraszajacej.

2. Zaproszenie, o ktorym mowa w ust. 1, powinno zawierac dane okreslone w art. 15 ust. 2 ustawy, w szczegolnosci:

1) imie i nazwisko osoby zapraszajacej lub nazwe instytucji zapraszajacej i osob dzialajacych z jej upowaznienia,

2) adres osoby zapraszajacej,

3) serie i numer dokumentu tozsamosci osoby zapraszajacej lub osob dzialajacych z upowaznienia instytucji,

4) imie i nazwisko osoby zapraszanej,

5) obywatelstwo osoby zapraszanej,

6) date i miejsce urodzenia osoby zapraszanej,

7) adres osoby zapraszanej.

3. Zaproszenie, o ktorym mowa w ust. 1, osoba zapraszajaca sklada w 3 egzemplarzach u wlasciwego wojewody. Zaproszenie podlega wpisowi do ewidencji zaproszeс.

§ 79. Traca moc:

1) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 25 wrzesnia 1963 r. w sprawie obowiazkow osob trzecich oraz instytucji odpowiedzialnych za dopelnienie przez cudzoziemca obowiazku rejestracji (Dz. U. Nr 43, poz. 24    1) ,

2) rozporzadzenie Ministrow Spraw Wewnetrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 1 pazdziernika 1963 r. o szczegolowych zasadach i trybie postepowania w sprawach cudzoziemcow oraz o wzorach dokumentow dla cudzoziemcow (Dz. U. Nr 43, poz. 242, z 1965 r. Nr 21, poz. 134, z 1966 r. Nr 44, poz. 266, z 1972 r. Nr 9, poz. 55 i z 1996 r. Nr 8, poz. 4    9) ,

3) zarzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 25 wrzesnia 1963 r. w sprawie rejestracji cudzoziemcow za posrednictwem osob trzecich lub instytucji (Monitor Polski Nr 74, poz. 36    9) ,

4) zarzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 pazdziernika 1971 r. w sprawie zwolnienia niektorych cudzoziemcow od obowiazku rejestracji (Monitor Polski Nr 52, poz. 34    1) .

§ 80. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.
 
ZAЈACZNIKI

ZAЈACZNIK Nr 1

WZOR WNIOSKU - KWESTIONARIUSZA WIZOWEGO

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 2

WZOR WNIOSKU O UDZIELENIE WIZY

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 3

WZOR WIZ: POBYTOWEJ (TRANZYTOWEJ, REPATRIACYJNEJ) 

Rys.

Wzor wizy posiada serie A lub B

ZAЈACZNIK Nr 4

WZOR WIZY POBYTOWEJ Z PRAWEM DO PRACY

Rys.

Wzor wizy posiada serie C lub D

ZAЈACZNIK Nr 5

WZOR BLANKIETU WIZY

Rys. 1

Rys. 2

ZAЈACZNIK Nr 6

WZOR PIECZECI POSWIADCZAJҐCEJ CZAS POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 7

WZOR PIECZECI POSWIADCZAJҐCEJ ODMOWE WYDANIA WIZY (ODMOWE WJAZDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ) 

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 8

WZOR PIECZECI POSWIADCZAJҐCEJ UNIEWAZNIENIE WIZY

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 9

WZOR ZAPROSZENIA

Rys. 1

Rys. 2

ZAЈACZNIK Nr 10

WZOR WNIOSKU O WYDANIE WIZY REPATRIACYJNEJ

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 11

WZOR WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY I WYDANIE KARTY CZASOWEGO POBYTU

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 12

WZOR WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIE I WYDANIE KARTY STAЈEGO POBYTU

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 13

WZOR KARTY CZASOWEGO POBYTU

Rys. 1

Rys. 2

Karte czasowego pobytu stanowi wypelniony, odpowiednio zabezpieczony papier zadrukowany tlem giloszowym koloru zieleni oliwkowej, posrodku przechodzacy w zieleс.

Papier jest zafoliowany.

Karta czasowego pobytu ma wymiary 105 mm x 74 mm.

ZAЈACZNIK Nr 14

WZOR KARTY STAЈEGO POBYTU

Rys. 1

Rys. 2

Karte stalego pobytu stanowi wypelniony, odpowiednio zabezpieczony papier zadrukowany tlem giloszowym koloru ciemnej zieleni oliwkowej, posrodku przechodzacy w roz.

Papier jest zafoliowany.

Karta czasowego pobytu ma wymiary 105 mm x 74 mm.

ZAЈACZNIK Nr 15

WZOR WNIOSKU O WYMIANE LUB WYDANIE NOWEJ KARTY STAЈEGO POBYTU LUB CZASOWEGO POBYTU

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 16

WZOR WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU PODROZY

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 17

WZOR WNIOSKU O WYDANIE TYMCZASOWEGO DOKUMENTU PODROZY

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 18

WZOR DOKUMENTU PODROZY

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

ZAЈACZNIK Nr 19

WZOR TYMCZASOWEGO DOKUMENTU PODROZY

Rys. 1

Rys. 2

ZAЈACZNIK Nr 20

WZOR WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU PODROZY PRZEWIDZIANEGO W KONWENCJI GENEWSKIEJ DOTYCZҐCEJ STATUSU UCHODZCOW, SPORZҐDZONEJ W GENEWIE DNIA 28 LIPCA 1951 R.

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 21

WZOR WNIOSKU O NADANIE STATUSU UCHODZCY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 22

WZOR TYMCZASOWEGO ZASWIADCZENIA TOZSAMOSCI CUDZOZIEMCA

Rys. 1

Rys. 2

ZAЈACZNIK Nr 23

WZOR PIECZECI POSWIADCZAJҐCEJ WYDANIE DECYZJI O WYDALENIU

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 24

WYKAZ CUDZOZIEMCOW, KTORYCH POBYT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JEST NIEPOZҐDANY

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 25

REJESTR ZЈOZONYCH WNIOSKOW WIZOWYCH I WYDANYCH W TYCH SPRAWACH DECYZJI

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 26

REJESTR DECYZJI O WYDALENIU ORAZ OSOB WYDALONYCH Z RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 27

REJESTR ZЈOZONYCH WNIOSKOW O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY I WYDANYCH W TYCH SPRAWACH DECYZJI

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 28

REJESTR ZЈOZONYCH WNIOSKOW O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIE I WYDANYCH W TYCH SPRAWACH DECYZJI

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 29

REJESTR ZЈOZONYCH WNIOSKOW O NADANIE STATUSU UCHODZCY I WYDANYCH W TYCH SPRAWACH DECYZJI I POSTANOWIEС

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 30

REJESTR ZЈOZONYCH WNIOSKOW O NADANIE STATUSU UCHODZCY I WYDANYCH W TYCH SPRAWACH DECYZJI I POSTANOWIEС

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 31

REJESTR ZЈOZONYCH WNIOSKOW O UDZIELENIE AZYLU I WYDANYCH W TYCH SPRAWACH DECYZJI

(pominiety) 
 
  ZAЈACZNIK Nr 32

EWIDENCJA ZAPROSZEС

(pominiety) 

© 2000-2022 Polska.ru

«О Польше по-русски»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика