. > >  
 
ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
 
z dnia 17 czerwca 1998 r.
 
w sprawie okreslenia wielkosci srodkow niezbednych do pokrycia kosztow wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemcow przekraczajacych granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz szczegolowych zasad dokumentowania ich posiadania.
 
 (Dz. U. z dnia 17 lipca 1998 r.)
 
Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739) zarzadza sie, co nastepuje:
 
    1. 1. Wielkosc srodkow na wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okresla sie:
      1) dla osob powyzej 16 roku zycia - na kwote 100 (stu) zlotych na kazdy dzie pobytu, nie mniej jednak niz 500 (piecset) zlotych,
      2) dla osob do 16 roku zycia - na kwote 50 (piecdziesieciu) zlotych na kazdy dzie pobytu, nie mniej jednak niz 300 (trzysta) zlotych,
      3) dla uczestnikow wycieczek turystycznych, obozow mlodziezowych, zawodow sportowych lub osob majacych oplacone koszty pobytu w Polsce albo osob przyjezdzajacych do placowek leczniczo-sanatoryjnych - na kwote 20 (dwudziestu) zlotych na kazdy dzie pobytu, nie mniej jednak niz 100 (sto) zlotych.
    2. Wielkosc srodkow na wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekraczajacy trzech dni okresla sie:
      1) dla osob powyzej 16 roku zycia - na kwote 300 (trzystu) zlotych,
      2) dla osob do 16 roku zycia - na kwote 150 (stu piecdziesieciu) zlotych.
 
    2. Wielkosc srodkow na przejazd cudzoziemca przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okresla sie:
      1) dla osob powyzej 16 roku zycia - na kwote 200 (dwustu) zlotych,
      2) dla osob do 16 roku zycia - na kwote 100 (stu) zlotych.
 
    3. Wielkosc srodkow na wyjazd cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinna pokrywac koszty podrozy deklarowanym przez cudzoziemca srodkiem transportu do kraju pochodzenia lub innego pastwa.
 
    4. 1. Cudzoziemiec dokumentuje posiadanie srodkow niezbednych do wjazdu, pobytu, przejazdu i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okazanie na zadanie funkcjonariuszy Strazy Granicznej, odpowiednio:
      1) waluty polskiej,
      2) zagranicznych srodkow platniczych, ktore moga byc w Rzeczypospolitej Polskiej legalnie wymienione, bedacych rownowartoscia kwot okreslonych w 1 i 2, wedlug tabeli kursow walut ustalanej przez Narodowy Bank Polski,
      3) dokumentow umozliwiajacych uzyskanie w Polsce srodkow platniczych,
      4) zaswiadczenia o posiadaniu srodkow platniczych w banku majacym siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokosci nie mniejszej niz okreslona w 1-3, potwierdzonego pieczecia i podpisem upowaznionego pracownika banku, wystawionego najponiej na miesiac przed przekroczeniem granicy.
    2. Posiadanie przez cudzoziemca srodkow na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moze byc udokumentowane przez okazanie funkcjonariuszowi Strazy Granicznej, w trakcie kontroli granicznej, zaproszenia, o ktorym mowa w art. 15 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739), zwanej dalej "ustawa".
    3. Posiadanie przez cudzoziemca srodkow na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moze byc udokumentowane przez okazanie funkcjonariuszowi Strazy Granicznej, w trakcie kontroli granicznej, biletu uprawniajacego do podrozy do kraju pochodzenia lub innego pastwa albo przez okazanie srodka transportu.
    4. Cudzoziemiec wymieniony w 1 pkt 3 obowiazany jest ponadto do okazania na zadanie funkcjonariuszy Strazy Granicznej, odpowiednio:
      1) dokumentu potwierdzajacego uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie mlodziezowym lub zawodach sportowych,
      2) dowodu wniesienia oplat na pokrycie kosztow pobytu w Polsce w zakresie co najmniej wyzywienia i zakwaterowania,
      3) skierowania do placowki leczniczo-sanatoryjnej.
    5. Dokument potwierdzajacy uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie mlodziezowym lub zawodach sportowych, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1, powinien zawierac w szczegolnosci:
      1) dokladne dane wystawcy dokumentu,
      2) dane dotyczace organizatora i realizatora uslug turystycznych,
      3) termin oraz miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
      4) szczegolowy wykaz uslug turystycznych, a w przypadku wycieczki turystycznej - jej dokladna trase,
      5) imie i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres cudzoziemca, w przypadku przyjazdu indywidualnego, lub  liczbe osob objetych zbiorowa impreza turystyczna,
      6) potwierdzenie oplacenia kosztow uslugi turystycznej, z wyszczegolnieniem kosztow zakwaterowania i wyzywienia oraz ceny tej uslugi.
 
    5. W wypadku, o ktorym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, kontroli posiadania przez cudzoziemca srodkow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu, dokonuje wojewoda.
 
    6. Nie sa obowiazani do dokumentowania posiadania srodkow niezbednych do pokrycia kosztow wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcy przekraczajacy granice na podstawie:
      1) umow i porozumie miedzynarodowych, jezeli przewiduja one zwolnienie cudzoziemca z obowiazku posiadania tych srodkow albo obowiazek pokrycia kosztow jego pobytu przez polskie organy pastwowe lub instytucje publiczne,
      2) umow o malym ruchu granicznym, umow o uproszczonym trybie przekraczania granicy lub umow, ktore okreslaja warunki przekraczania granicy w przejsciach na szlakach turystycznych przecinajacych granice pastwowa, albo legitymujacy sie dokumentami upowazniajacymi do przekraczania granicy na podstawie tych umow,
      3) wizy pobytowej z prawem do pracy,
      4) wizy pobytowej potwierdzajacej uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie sie,
      5) karty czasowego pobytu lub karty stalego pobytu oraz 
      6) w zwiazku z niesieniem pomocy charytatywnej.
 
    7. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych podwyzsza stawki okreslone w 1 i 2, jezeli wystapi koniecznosc ich dostosowania na zasadzie wzajemnosci do wymogow okreslonych przez inne pastwo dla obywateli polskich.
 
    8. (1) Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1999 r.   
   
 @Mail.ru