Статус эмигранта

ROZPORZADZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI 
 
z dnia 6 kwietnia 1998 r. 
 
sprawie wysokosci, trybu i szczegolowych zasad przyznawania i wstrzymywania swiadczeс dla cudzoziemcow ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy. 
 
(Dz. U. z dnia 22 kwietnia 1998 r.) 
 
Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739) zarzadza sie, co nastepuje: 

 

 

§ 1. 1. Rozporzadzenie okresla wysokosж, tryb i szczegolowe zasady przyznawania i wstrzymywania swiadczeс dla cudzoziemcow, w sprawie ktorych zostalo wszczete postepowanie o nadanie statusu uchodzcy, w zakresie zakwaterowania, wyzywienia, opieki medycznej, pomocy rzeczowej oraz pomocy pienieznej, zwanych dalej "swiadczeniami". 

2. Swiadczenia obejmuja, w zaleznosci od potrzeb: 

1)pomoc w zakresie zakwaterowania lub wyzywienia, w tym umieszczenie cudzoziemca w Centralnym Osrodku Recepcyjnym dla Uchodzcow, a w razie braku mozliwosci umieszczenia w tym Osrodku - w innym osrodku dla osob ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy albo w obiekcie spelniajacym warunki okreslone w odrebnych przepisach w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaж osrodki dla osob ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy, zwanych dalej "osrodkami dla uchodzcow", 

2)swiadczenia zdrowotne, 

3)zaopatrzenie w odziez, srodki higieny osobistej i pomoce szkolne, 

4)ekwiwalenty pieniezne na pokrycie kosztow zakwaterowania, wyzywienia, przejazdu w celu wziecia udzialu w postepowaniu o nadanie statusu uchodzcy albo w celu stawienia sie na badania lekarskie lub szczepienia ochronne, 

5)refundacje wydatkow poniesionych na zakup lekow i artykulow sanitarnych oraz przedmiotow ortopedycznych i srodkow pomocniczych, 

6)pomoc pieniezna na pokrycie drobnych wydatkow albo na pokrycie kosztow powrotu do kraju pochodzenia cudzoziemca lub przejazdu do kraju trzeciego. 
 
§ 2. 1. Swiadczenia przyznaje sie cudzoziemcom, ktorzy uprawdopodobnia, ze na czas trwania postepowania o nadanie statusu uchodzcy nie posiadaja wystarczajacej ilosci srodkow na pokrycie kosztow pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegolnosci zapewnienia sobie w tym czasie zakwaterowania i wyzywienia. 

2. Swiadczenia moga byж rowniez przyznane cudzoziemcowi na okres nie dluzszy niz 3 miesiace od dnia wydania decyzji ostatecznej o nadaniu statusu uchodzcy, jezeli uprawdopodobni on, iz nie ma mozliwosci zapewnienia sobie w tym czasie srodkow utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Zakres i czas, na jaki zostaly przyznane swiadczenia, okresla sie w decyzji o ich przyznaniu. 

4. Decyzja, o ktorej mowa w ust. 3, powinna uwzgledniaж uzasadnione zadania zawarte we wniosku o przyznanie swiadczeс cudzoziemcowi, w sprawie ktorego wszczeto postepowanie o nadanie statusu uchodzcy, zwanego dalej "wnioskiem". 

5. Swiadczenia przyznaje sie ze srodkow budzetu paсstwa pozostajacych w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji, z zastrzezeniem § 6 ust. 5. 
 
§ 3. 1. Cudzoziemiec, ktory ubiega sie o przyznanie swiadczeс, sklada wniosek do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji. Wzor wniosku okresla zalacznik do rozporzadzenia. 

2. Wniosek moze byж zlozony niezwlocznie po wydaniu postanowienia o wszczeciu postepowania o nadanie statusu uchodzcy. 

3. We wniosku nalezy wskazaж okolicznosci uzasadniajace przyznanie swiadczeс. 

4. Przy skladaniu wniosku nalezy przedstawiж dokument paszportowy lub tymczasowe zaswiadczenie tozsamosci cudzoziemca oraz wize pobytowa, a takze podaж adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli cudzoziemiec go posiada. Tym samym wnioskiem moze byж objety malzonek cudzoziemca i jego maloletnie dzieci, jezeli wszystkie te osoby ubiegaja sie o status uchodzcy. 

5. W przypadku zlozenia wniosku o nadanie statusu uchodzcy przez wieloosobowa grupe cudzoziemcow mozna odstapiж, na okres do 3 dni, od wymogow okreslonych w ust. 4. 

6. Wniosek moze byж wypelniony w jezyku polskim lub w jezyku zrozumialym dla cudzoziemca. 

§ 4. 1. Wniosek podlega rozpatrzeniu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od dnia zlozenia. 

2. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji przyznaje swiadczenia, odmawia ich przyznania oraz wstrzymuje przyznane swiadczenia okreslone w rozporzadzeniu. 

3. Czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji moze powierzyж dyrektorowi Centralnego Osrodka Recepcyjnego dla Uchodzcow. 

4. W razie zmiany okolicznosci uzasadniajacych przyznanie swiadczeс cudzoziemiec moze zwrociж sie ponownie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji. 

§ 5. Zapewnienie cudzoziemcowi zakwaterowania i wyzywienia moze nastapiж poprzez: 

1)umieszczenie w domu noclegowym w wypadkach okreslonych w § 24 i 25, 

2)przyznanie ekwiwalentu pienieznego na pokrycie we wlasnym zakresie: 

a)kosztow zakwaterowania - w wysokosci odpowiadajacej dziennie 1,5-krotnosci kwoty stawki ryczaltu za nocleg, okreslonej w przepisach w sprawie ustalania oraz wysokosci naleznosci przyslugujacych pracownikom z tytulu podrozy sluzbowej na terenie kraju, 

b)kosztow wyzywienia - w wysokosci odpowiadajacej dziennie kwocie jednej diety za dobe podrozy na terenie kraju, okreslonej w przepisach w sprawie ustalania oraz wysokosci naleznosci przyslugujacych pracownikom z tytulu podrozy sluzbowej na terenie kraju, zwanej dalej "dieta", 

3)umieszczenie w osrodku dla uchodzcow. 

§ 6. 1. Swiadczenia zdrowotne obejmuja: 

1)swiadczenia zdrowotne podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu pobytu osoby potrzebujacej tych swiadczeс, 

2)szczepienia ochronne, 

3)swiadczenia zdrowotne, srodki farmaceutyczne, materialy medyczne, pomieszczenie i wyzywienie odpowiednie do stanu zdrowia podczas leczenia szpitalnego, 

4)swiadczenia pogotowia ratunkowego w naglych wypadkach, 

5)zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze. 

2. Swiadczenia zdrowotne w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1-4, realizuja publiczne zaklady opieki zdrowotnej wlasciwe dla miejsca pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie waznej wizy pobytowej oznaczonej symbolem "17" oraz zaswiadczenia o przyznaniu swiadczeс poza osrodkiem dla uchodzcow, na koszt zakladu udzielajacego swiadczenia. 

3. Swiadczenia zdrowotne w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 5, realizuja publiczne zaklady opieki zdrowotnej na podstawie wskazaс lekarzy zakladow opieki zdrowotnej, o ktorych mowa w ust. 2, na koszt zakladu udzielajacego swiadczenia. 

4. Koszty, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, podlegaja refundacji ze srodkow budzetu paсstwa pozostajacych w dyspozycji Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, na podstawie przedlozonych przez publiczny zaklad opieki zdrowotnej dowodow ich poniesienia. 

5. Koszty, o ktorych mowa w ust. 3, moga byж refundowane ze srodkow Paсstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych. 

§ 7. Swiadczenia zdrowotne obejmuja rowniez zwrot kosztow zakupu lekow i artykulow sanitarnych - w wysokosci odpowiadajacej przedstawionym rachunkom. 

§ 8. 1. Pomoc rzeczowa polega na dostarczaniu cudzoziemcowi odziezy dostosowanej do pory roku i srodkow higieny osobistej, jezeli nie posiada on srodkow pienieznych w wysokosci umozliwiajacej zaspokojenie tych potrzeb we wlasnym zakresie. 

2. Noworodkom zapewnia sie pomoc rzeczowa w postaci wyprawki. 

3. Јaczna wartosж udzielonej pomocy rzeczowej, o ktorej mowa w ust. 1 i 2, nie moze przekroczyж kwoty 16 diet. 

4. Zamiast pomocy rzeczowej cudzoziemiec moze otrzymaж ekwiwalent pieniezny na pokrycie kosztow zakupu odziezy i srodkow higieny osobistej, w wysokosci 8 diet. 

5. Cudzoziemiec, ktory zlozyl wniosek o nadanie statusu uchodzcy podczas przekraczania granicy, moze otrzymaж bilet na przejazd w celu odbycia podrozy do miejscowosci, w ktorej ma siedzibe organ rozpatrujacy ten wniosek. Koszty przejazdu pokrywa organ uprawniony do przyjecia wniosku o nadanie statusu uchodzcy. 

§ 9. 1. Jednorazowa pomoc pieniezna polega na pokryciu kosztow przejazdu w celach, o ktorych mowa w § 16 ust. 1, na podstawie przedlozonych przez cudzoziemca dowodow ich poniesienia. Wyplata swiadczenia nastepuje w terminie 10 dni od dnia przedstawienia tych dowodow. 

2. Koszty przejazdu, o ktorych mowa w ust. 1, obejmuja przejazd najtaсszym srodkiem komunikacji publicznej. 

§ 10. 1. Stala pomoc pieniezna na pokrycie drobnych wydatkow mozna przyznaж cudzoziemcowi w wysokosci 2,5 diety miesiecznie. 

2. Swiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, wyplaca sie w okresach miesiecznych, w terminie do 10 dnia kazdego miesiaca. 

§ 11. Wyplata swiadczeс, o ktorych mowa w § 5 pkt 2, § 7, § 8 ust. 4, § 9 i 10, moze odbywaж sie przekazem pocztowym na adres wskazany przez cudzoziemca. 

§ 12. Umieszczenie cudzoziemca w osrodku dla uchodzcow moze nastapiж, jezeli nie ma przeciwwskazaс medycznych lub przeciwwskazaс w zakresie bezpieczeсstwa cudzoziemca. 

§ 13. Cudzoziemiec, ktory otrzymal skierowanie do osrodka dla uchodzcow, zostaje zakwaterowany w pomieszczeniu mieszkalnym wyznaczonym przez pracownika tego osrodka. 

§ 14. 1. Cudzoziemcy umieszczeni w osrodkach dla uchodzcow korzystaja z wyzywienia zbiorowego organizowanego przez osrodek w postaci trzech posilkow dziennie, z zastrzezeniem § 21. 

2. Stawka dziennego wyzywienia, obejmujaca koszty produktow spozywczych, jest rownowazna 1 diecie. 

§ 15. Swiadczenia zdrowotne dla cudzoziemcow umieszczonych w osrodkach dla uchodzcow udzielane sa w zakresie i na zasadach okreslonych w § 6, z tym ze udzielanie swiadczeс przez zaklad opieki zdrowotnej nastepuje na podstawie skierowania wydanego przez lekarza osrodka dla uchodzcow. 

§ 16. 1. Cudzoziemiec umieszczony w osrodku dla uchodzcow moze otrzymaж bilety na przejazd: 

1)w celu wziecia udzialu w postepowaniu o nadanie statusu uchodzcy, 

2)w celu stawienia sie na badania lekarskie lub szczepienia ochronne, 

3)w innych uzasadnionych przypadkach. 

2. W wypadku pokrycia kosztow podrozy w celach, o ktorych mowa w ust. 1, we wlasnym zakresie, cudzoziemcowi przysluguje zwrot kosztow od administracji osrodka dla uchodzcow, na podstawie przedlozonych dowodow ich poniesienia. Przepis § 9 ust. 2 stosuje sie. 

§ 17. 1. Cudzoziemiec umieszczony w osrodku dla uchodzcow otrzymuje jednorazowo pakiet sanitarny srodkow higieny osobistej o wartosci do 2 diet. 

2. Cudzoziemiec umieszczony w osrodku dla uchodzcow otrzymuje ekwiwalent pieniezny w wysokosci 1 diety na zakup srodkow higieny osobistej. 

3. Dodatkowe srodki higieny osobistej moga byж przydzielone kobietom w pologu i osobom chorym. 

4. Swiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2, jest wyplacane raz w miesiacu, poczawszy od drugiego miesiaca pobytu. 

§ 18. Cudzoziemiec umieszczony w osrodku dla uchodzcow moze otrzymaж pomoc rzeczowa w postaci odziezy i wyprawki dla noworodka w zakresie i na warunkach okreslonych w § 8. 

§ 19. 1. Cudzoziemcom umieszczonym w osrodkach dla uchodzcow, w miare mozliwosci, zapewnia sie bezplatna nauke jezyka polskiego. 

2. Maloletnim umozliwia sie nauke w zakresie programu szkoly podstawowej. 

3. Cudzoziemcy korzystajacy z nauki jezyka polskiego otrzymuja pomoc rzeczowa w postaci podstawowych materialow do nauki, a maloletni, o ktorych mowa w ust. 2, moga otrzymaж, na wniosek ich rodzicow lub opiekunow, wyposazenie szkolne oraz pokrycie kosztow wynikajacych z oplat szkolnych w szkolach publicznych. 

4. Cudzoziemcom umieszczonym w osrodku dla uchodzcow, w miare mozliwosci, stwarza sie warunki do korzystania z kursow przygotowania zawodowego. 

§ 20. 1. Cudzoziemiec umieszczony w osrodku dla uchodzcow otrzymuje stala pomoc pieniezna na pokrycie drobnych wydatkow w wysokosci miesiecznie 2,5 diety. 

2. Swiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze byж podwyzszone do wysokosci miesiecznie 5 diet, jezeli cudzoziemiec wykonuje proste prace porzadkowe na rzecz osrodka. 

3. Swiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, jest wyplacane 2 razy w miesiacu. 

§ 21. W wypadkach uzasadnionych koniecznoscia zywienia dietetycznego, ktorego nie moze zapewniж osrodek dla uchodzcow, na podstawie wskazania lekarza osrodka cudzoziemiec otrzymuje ekwiwalent pieniezny za wyzywienie w wysokosci 1 diety dziennie. 

§ 22. 1. Cudzoziemcowi, ktory zrezygnowal z ubiegania sie o nadanie statusu uchodzcy, moze byж przyznana, na jego wniosek, jednorazowa pomoc pieniezna na pokrycie kosztow powrotu do kraju pochodzenia lub przejazdu do kraju trzeciego, jezeli uzyskal zezwolenie na osiedlenie sie w tym kraju. 

2. Koszty, o ktorych mowa w ust. 1, obejmuja w szczegolnosci: 

1)koszty przejazdu, 

2)oplaty administracyjne zwiazane z wydawaniem wiz i wymaganych zezwoleс. 

3. Cudzoziemiec ubiegajacy sie o pomoc, o ktorej mowa w ust. 1, sklada wniosek do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w trybie okreslonym w § 4 ust. 4. 

§ 23. 1. Udzielanie swiadczeс wstrzymuje sie w razie: 

1)ustania okolicznosci uzasadniajacych ich przyznanie, a w szczegolnosci stwierdzenia posiadania srodkow finansowych na pokrycie kosztow pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, 

2)wydania decyzji ostatecznej o nadaniu lub o odmowie nadania statusu uchodzcy w Rzeczypospolitej Polskiej, 

3)uplywu terminu, na jaki swiadczenia zostaly przyznane, 

4)wszczecia postepowania karnego w sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia publicznego, na czas niezbedny do wydania prawomocnego orzeczenia, 

5)wykorzystywania swiadczeс w sposob razaco niezgodny z celem, na jaki zostaly przyznane, stwierdzonego w szczegolnosci w czasie wywiadu srodowiskowego przeprowadzonego przez upowaznionego pracownika osrodka dla uchodzcow, 

6)podjecia przez cudzoziemca zatrudnienia lub wykonywania pracy zarobkowej bez wymaganego zezwolenia lub zgody dyrektora wojewodzkiego urzedu pracy albo podjecia dzialalnosci gospodarczej bez uzyskania wymaganego zezwolenia, 

7)uporczywego naruszania przez cudzoziemca postanowieс regulaminu osrodka dla uchodzcow albo uchylania sie od udzialu w postepowaniu o nadanie statusu uchodzcy, jezeli przeprowadzona z nim rozmowa ostrzegawcza przez upowaznionego pracownika nie przyniosla rezultatu. 

2. Mozna wstrzymaж swiadczenia, w wypadku wszczecia postepowania karnego w sprawie o przestepstwo inne niz wymienione w ust. 1 pkt 4 lub postepowania w sprawach o wykroczenia, na czas do wydania prawomocnego orzeczenia, jezeli charakter zarzucanych czynow swiadczy o razacym naruszeniu porzadku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej lub stanowi zagrozenie dla zdrowia obywateli lub innych cudzoziemcow. 

3. Wstrzymanie swiadczeс w wypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7, nastepuje z uplywem 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci wymienionych w tych przepisach, z zastrzezeniem ust. 4 i 5. 

4. Wstrzymanie swiadczeс nie obejmuje swiadczeс zdrowotnych w wypadku koniecznosci poddania cudzoziemca leczeniu szpitalnemu w okresie pobytu w szpitalu. 

5. Jezeli ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodzcy dotyczy kobiet w zaawansowanej ciazy lub rodzin wielodzietnych z dzieжmi ponizej 13 roku zycia, udzielanie swiadczeс wstrzymuje sie najpozniej z uplywem 3 miesiecy od dnia wydania decyzji. 

§ 24. Cudzoziemcowi, ktory otrzymal ostateczna decyzje o odmowie nadania statusu uchodzcy, a ktory zlozyl wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, mozna zapewniж swiadczenia poza osrodkiem dla uchodzcow w domu noclegowym prowadzonym przez jednostke niepaсstwowa, na czas nie dluzszy niz do ponownego rozpatrzenia sprawy. Wysokosж oplat zwiazanych z tymi swiadczeniami nie powinna przekraczaж 60% stawek okreslonych w § 5 pkt 2 lit. a) i b). 

§ 25. Jezeli w wypadkach okreslonych w art. 37 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739) cudzoziemiec zlozy wniosek o nadanie statusu uchodzcy, a wydanie postanowienia o wszczeciu postepowania nie bedzie mozliwe, cudzoziemiec moze byж umieszczony w domu noclegowym prowadzonych przez jednostke niepaсstwowa, na zasadach, o ktorych mowa w § 24, na okres do 5 dni, nie dluzej jednak niz do pierwszego dnia roboczego nastepujacego po dniu wolnym od pracy. 

§ 26. Dyrektor Centralnego Osrodka Recepcyjnego dla Uchodzcow moze powierzyж organizacji spolecznej, w drodze umowy, realizacje swiadczeс, o ktorych mowa w § 24 i 25. 

§ 27. 1. Umowy dotyczace pomocy integracyjnej, zawarte miedzy Osrodkiem dla Uchodzcow w Nadarzynie i cudzoziemcami, ktorym nadano status uchodzcy, w ramach Programu indywidualnej adaptacji, przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739), zachowuja waznosж do chwili wygasniecia. 

2. Koszty zwiazane z realizacja umow, o ktorych mowa w ust. 1, beda pokrywane ze srodkow budzetu paсstwa, pozostajacych w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji. 

§ 28. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

ZAЈACZNIK 

WZOR WNIOSKU O PRZYZNANIE SWIADCZEС CUDZOZIEMCOWI, W SPRAWIE KTOREGO WSZCZETO POSTEPOWANIE O NADANIE STATUSU UCHODZCY 

(pominiety)   

© 2000-2023 Polska.ru

«О Польше по-русски»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика