Условия в лагерях для беженцев

ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
 
dnia 9 lutego 1998 r.
 
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac osrodki dla osob ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy, oraz regulaminu pobytu w tych osrodkach.
 
Dz. U. z dnia 23 lutego 1998 r.) 
 
Na podstawie art. 85 ust. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739)  zarzadza sie, co nastepuje:

 

§ 1. Ilekroc w przepisach rozporzadzenia jest mowa o osrodkach dla uchodzcow, nalezy przez to rozumiec Centralny Osrodek Recepcyjny dla Uchodzcow oraz inne osrodki dla osob ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy, utworzone na podstawie odrebnych przepisow.
 
  § 2. Osrodki dla uchodzcow lokalizuje sie w budynkach zamieszkania zbiorowego, z zastrzezeniem § 12.
 
  § 3. Osrodki dla uchodzcow powinny byc usytuowane w miejscowosciach:

1) z ktorych istnieje dogodny dojazd srodkami publicznego transportu zbiorowego do najblizszego miasta wojewodzkiego,

2) w ktorych poblizu funkcjonuje publiczny zaklad opieki zdrowotnej, udzielajacy swiadczeс zdrowotnych w zakresie co najmniej badaс lekarskich ogolnych oraz szczepieс ochronnych.
 
  § 4. W osrodkach dla uchodzcow umieszcza sie jednoczesnie nie wiecej niz 350 osob.
 
  § 5. 1. Budynki przeznaczone na osrodki dla uchodzcow powinny spelniac warunki okreslone w przepisach w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow, w zakresie dotyczacym budynkow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

2. Pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia higienicznosanitarne w budynkach przeznaczonych na osrodki dla uchodzcow powinny spelniac warunki okreslone w przepisach w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, w zakresie dotyczacym budynkow zamieszkania zbiorowego.
 
  § 6. Budynki przeznaczone na osrodki dla uchodzcow powinny zawierac w szczegolnosci:

1) pomieszczenie recepcyjne, w ktorym dokonuje sie czynnosci zwiazanych z przyjeciem lub skresleniem cudzoziemca ubiegajacego sie o nadanie statusu uchodzcy z ewidencji osrodka, w szczegolnosci polegajacych na dopelnieniu obowiazku meldunkowego stosownie do przepisow o ewidencji ludnosci,

2) pomieszczenie typu swietlicowego,

3) stolowke, pralnie i suszarnie, przeznaczone do uzytku przez osoby umieszczone w osrodku,

4) pomieszczenie przeznaczone do odbywania rozmow osob umieszczonych w osrodku z osobami je odwiedzajacymi,

5) w miare mozliwosci - pomieszczenie kuchenne przeznaczone do uzytku przez osoby umieszczone w osrodku,

6) w zaleznosci od potrzeb - sale do zajec lekcyjnych i wyodrebniony pokoj zabaw dla dzieci.
 
  § 7. 1. Pomieszczenia mieszkalne w budynkach przeznaczonych na osrodki dla uchodzcow sluza do zapewnienia wypoczynku nocnego osobom w nich umieszczonym.

2. W jednym pomieszczeniu mieszkalnym umieszcza sie nie wiecej niz:

1) 16 osob - w Centralnym Osrodku Recepcyjnym dla Uchodzcow,

2) 8 osob - w innych osrodkach dla uchodzcow.

3. W pomieszczeniach mieszkalnych osobno umieszcza sie kobiety z dziecmi do lat 13 oraz osobno mezczyzn, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Jezeli cudzoziemiec ubiega sie o nadanie statusu uchodzcy wraz z innymi czlonkami jego rodziny, zapewnia sie w miare mozliwosci, na wniosek cudzoziemca, umieszczenie wszystkich czlonkow rodziny w jednym pomieszczeniu mieszkalnym.

5. W osrodkach dla uchodzcow moga byc tworzone oddzialy dla maloletnich powyzej 13 lat, przebywajacych bez przedstawicieli ustawowych lub opiekunow. W takim przypadku osrodek powinien miec odrebne pomieszczenia mieszkalne i pomieszczenie typu swietlicowego dla tych osob.
 
  § 8. Pomieszczenia higienicznosanitarne w osrodkach dla uchodzcow moga byc usytuowane poza budynkami, w ktorych umieszczone sa osoby ubiegajace sie o status uchodzcy.
 
  § 9. 1. Osobom umieszczonym w osrodku dla uchodzcow zapewnia sie calodzienne wyzywienie w systemie zywienia zbiorowego, niezbedna opieke medyczna, warunki do utrzymania higieny, mozliwosc utrzymywania korespondencji i korzystania ze srodkow lacznosci na koszt tych osob.

2. W miare istniejacych mozliwosci osobom umieszczonym w osrodku zapewnia sie nauke jezyka polskiego oraz dostep do srodkow masowego przekazu w zrozumialym dla nich jezyku.
 
  § 10. 1. Osrodki dla uchodzcow powinny byc ogrodzone i chronione w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie sie na ich teren osob trzecich.

2. Osoby umieszczone w osrodkach dla uchodzcow wyposaza sie w identyfikatory zaopatrzone w fotografie.

3. Osobom odwiedzajacym osrodki dla uchodzcow wydaje sie imienne przepustki, uprawniajace do wstepu na teren osrodka.
 
  § 11. 1. W osrodkach dla uchodzcow zatrudnia sie w szczegolnosci pracownikow, do ktorych zadaс nalezy wspomaganie osob umieszczonych w osrodku w osiaganiu aktywnosci spolecznej oraz przeciwdzialanie procesom dezintegracji i innym negatywnym zjawiskom w srodowisku tych osob. Jeden pracownik powinien przypadac na nie wiecej niz 50 osob, a w wypadku okreslonym w § 7 ust. 5 - nie wiecej niz na 25 osob.

2. W wypadkach prowadzenia oddzialu dla maloletnich, o ktorych mowa w § 7 ust. 5, nadzor nad jego funkcjonowaniem powinien zostac powierzony osobie posiadajacej kwalifikacje pedagogiczne.
 
  § 12. 1. W razie masowego naplywu uchodzcow lub braku miejsc w istniejacych osrodkach dla uchodzcow mozna organizowac miejsca zbiorowego zakwaterowania uchodzcow w budynkach tymczasowych przeznaczonych na staly pobyt ludzi lub tworzyc na okres letni obozowiska. Okres letni trwa od 16 kwietnia do 15 pazdziernika.

2. W wypadkach, o ktorych mowa w ust. 1:

1) zapewnia sie:

a) przylaczenie sieci elektroenergetycznej,

b) dostarczenie wody do picia i dla celow ochrony przeciwpozarowej,

c) przenosne urzadzenia higienicznosanitarne,

2) mozna nie stosowac wymagaс okreslonych w § 6.
 
  § 13. 1. Ustala sie regulamin pobytu w osrodku dla uchodzcow, stanowiacy zalacznik do rozporzadzenia.

2. Nadzor nad realizacja regulaminu pobytu w osrodkach dla uchodzcow sprawuje dyrektor Centralnego Osrodka Recepcyjnego dla Uchodzcow.
 
  § 14. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.
 
ZAЈACZNIK
REGULAMIN POBYTU CUDZOZIEMCOW W OSRODKACH DLA UCHODЏCOW

§ 1. Cudzoziemiec po przybyciu do Centralnego Osrodka Recepcyjnego dla Uchodzcow obowiazany jest poddac sie czynnosciom, zmierzajacym do jego identyfikacji lub stwierdzenia tozsamosci oraz - w uzasadnionych wypadkach - badaniom lekarskim oraz niezbednym zabiegom sanitarnym ciala i odziezy. Odmowa poddania sie zabiegom lekarskim oraz niezbednym zabiegom sanitarnym powoduje, ze cudzoziemiec nie zostanie przyjety do osrodka dla uchodzcow.

§ 2. Do osrodka dla uchodzcow cudzoziemca kieruje dyrektor Centralnego Osrodka Recepcyjnego dla Uchodzcow lub upowazniony przez niego pracownik.

§ 3. Niezwlocznie po przybyciu do osrodka dla uchodzcow cudzoziemiec dokonuje obowiazku meldunkowego w trybie § 26 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie wykonywania obowiazku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludnosci (Dz. U. Nr 32, poz. 176) .

§ 4. W osrodku dla uchodzcow cudzoziemiec ma prawo do:

1) swobodnego poruszania sie na terenie osrodka,

2) poszanowania kultury, zwyczajow, obrzedow religijnych i tradycji narodowych,

3) kontaktowania sie z przedstawicielami organizacji pozarzadowych zajmujacych sie uchodzcami i mediami,

4) uczestniczenia w zyciu kulturalnym i spolecznym osrodka,

5) zglaszania skarg i postulatow zwiazanych z dzialalnoscia osrodka,

6) otrzymywania informacji o podstawowych przepisach prawnych, dotyczacych pobytu w osrodkach dla uchodzcow.
 
  § 5. Osrodek dla uchodzcow nie odpowiada za pieniadze lub inne przedmioty wartosciowe wniesione przez cudzoziemca.
 
  § 6. 1. Dokumentem uprawniajacym cudzoziemca do pobytu na terenie osrodka dla uchodzcow jest identyfikator wydawany przez administracje osrodka, zaopatrzony w fotografie, w formie zafoliowanej karty. Na identyfikatorze umieszcza sie: imie i nazwisko, date urodzenia, obywatelstwo, date przybycia do osrodka oraz date waznosci identyfikatora.

2. Identyfikatora nie wydaje sie dzieciom do lat 13, towarzyszacym cudzoziemcowi.
 
  § 7. O przydziale miejsca w pomieszczeniu mieszkalnym osrodka dla uchodzcow decyduje upowazniony pracownik osrodka, uwzgledniajac w miare mozliwosci uzasadnione wnioski cudzoziemca.
 
  § 8. 1. Cudzoziemiec moze przebywac poza terenem osrodka dla uchodzcow powyzej 24 godzin, w zasadzie w czasie nie dluzszym niz 72 godziny, po uprzednim powiadomieniu upowaznionego pracownika osrodka o celu wyjscia i zamierzonym czasie nieobecnosci w osrodku oraz uzyskaniu pisemnej zgody tego pracownika. Okolicznosci te odnotowuje sie w ewidencji prowadzonej przez administracje osrodka.

2. Na czas nieobecnosci w osrodku dla uchodzcow cudzoziemiec obowiazany jest pozostawic klucze do zajmowanego pomieszczenia mieszkalnego w pomieszczeniu recepcyjnym osrodka.
 
  § 9. Osrodek dla uchodzcow w godzinach od 22oo do 6oo jest zamkniety. W tych samych godzinach obowiazuje w osrodku cisza nocna.
 
  § 10. Cudzoziemiec moze przyjmowac odwiedziny w osrodku dla uchodzcow, w miejscu i porze wyznaczonej przez administracje osrodka. Obowiazuje zakaz przyjmowania odwiedzin w porze nocnej.
 
  § 11. Cudzoziemiec przebywajacy w osrodku dla uchodzcow obowiazany jest stosowac sie do poleceс administracji osrodka, w szczegolnosci w zakresie poddania sie badaniom lekarskim i zabiegom higienicznym.
 
  § 12. 1. Cudzoziemiec przebywajacy w osrodku dla uchodzcow obowiazany jest przestrzegac higieny osobistej oraz utrzymywac w czystosci zajmowane pomieszczenie mieszkalne.

2. Na cudzoziemcow przebywajacych w osrodku dla uchodzcow moze byc nalozony obowiazek sprzatania zajmowanych przez nich pomieszczeс mieszkalnych, a takze pozostalych pomieszczeс osrodka i terenu w obrebie osrodka, wedlug harmonogramu ustalonego przez administracje osrodka.

3. Cudzoziemiec przebywajacy w osrodku dla uchodzcow jest obowiazany udostepnic zajmowane pomieszczenie mieszkalne pracownikom osrodka w celu przeprowadzenia kontroli tego pomieszczenia.
 
  § 13. Cudzoziemiec obowiazany jest niezwlocznie zawiadamiac administracje osrodka dla uchodzcow o przypadkach naglych zachorowaс, zaistnialych wypadkach lub awariach na terenie osrodka.
 
  § 14. Zabrania sie cudzoziemcom przebywajacym na terenie osrodka dla uchodzcow:

1) posiadania broni, amunicji, materialow wybuchowych lub innych przedmiotow, ktorych uzywanie moze zagrazac bezpieczeсstwu publicznemu, a takze srodkow odurzajacych i substancji psychotropowych,

2) wprowadzania sie w stan nietrzezwosci,

3) zaklocania porzadku publicznego,

4) czynienia uciazliwym korzystanie z osrodka przez inne uprawnione osoby,

5) przyjmowania na nocleg osob nieuprawnionych,

6) samowolnego przenoszenia wyposazenia pomieszczeс osrodka,

7) uzywania dodatkowych urzadzeс grzewczych.
 
  § 15. Cudzoziemiec obowiazany jest opuscic osrodek dla uchodzcow w wypadku wstrzymania udzielania mu swiadczeс w terminie i na zasadach wynikajacych z przepisow w sprawie wysokosci, trybu i szczegolowych zasad przyznawania i wstrzymywania swiadczeс dla cudzoziemcow ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy.
 
  § 16. Opuszczajac osrodek dla uchodzcow cudzoziemiec:

1) dokonuje obowiazku wymeldowania sie w trybie okreslonym w § 29 rozporzadzenia, o ktorym mowa w § 3 niniejszego regulaminu,

2) oddaje administracji osrodka:

a) identyfikator, o ktorym mowa w § 6 niniejszego regulaminu,

b) inne przedmioty wydane mu do uzytku przez administracje osrodka. 

© 2000-2022 Polska.ru

«О Польше по-русски»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика