Об обучении иностранцев в военных школах

ROZPORZADZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
 
z dnia 12 marca 1993 r.
 
w sprawie zasad i trybu odbywania studiow w wyzszych szkolach wojskowych przez obywateli panstw obcych.
(Dz. U. z dnia 26 marca 1993 r.)
 
Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyzszym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40)  zarzadza sie, co nastepuje:

 

§ 1. Odbywanie studiow przez obywateli panstw obcych w wyzszych szkolach wojskowych organizowane jest na podstawie umow (konwencji, porozumien)  miedzynarodowych, miedzyrzadowych lub zawartych przez ministrow obrony zainteresowanych panstw.    

§ 2. 1. Obywatele panstw obcych moga odbywac w wyzszych szkolach wojskowych:

1) studia wyzsze i wyzsze studia zawodowe,

2) studia doktoranckie,

3) studia podyplomowe.

2. Komendanci wyzszych szkol wojskowych okreslaja programy studiow, o ktorych mowa w ust. 1.    

§ 3. Ilekroc w rozporzadzeniu mowi sie o studiach bez blizszego okreslenia, nalezy przez to rozumiec studia wyzsze, wyzsze studia zawodowe, studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.    

§ 4. Na studia wyzsze i wyzsze studia zawodowe moga byc przyjmowane osoby, ktore:

1) legitymuja sie swiadectwem uprawniajacym do podjecia studiow w panstwie wysylajacym, odpowiadajacym analogicznym swiadectwom polskim,

2) wykazuja sie dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym swiadectwem zdrowia, stwierdzajacym mozliwosc podjecia studiow w wyzszej szkole wojskowej,

3) ukoncza kurs przygotowawczy w wyzszych szkolach wojskowych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej albo uzyskaja potwierdzenie tych szkol lub wyzszej szkoly wojskowej przyjmujacej, ze ich przygotowanie oraz stopien znajomosci jezyka polskiego pozwalaja na podjecie studiow.        

§ 5. Na studia doktoranckie i studia podyplomowe moga byc przyjmowane osoby, ktore posiadaja dyplomy ukonczenia studiow wyzszych.    

§ 6. Oplaty za odbywanie studiow, zakwaterowanie, wyzywienie, opieke medyczna i inne naleznosci zwiazane z pobieraniem nauki ponosi panstwo wysylajace swojego obywatela do Polski, jezeli stosowna umowa (konwencja, porozumienie)  nie stanowi inaczej.    

§ 7. Koszty przejazdu osoby z panstwa, w ktorym podejmujacy nauke mieszka, do Polski i z powrotem, jak rowniez koszty ewentualnego wyjazdu z Polski w okresie odbywania studiow ponosza te osoby lub wlasciwe instytucje kraju wysylajacego.    

§ 8. W okresie odbywania studiow przelozonymi osob okreslonych w § 1 jest attache wojskowy (obrony)  panstwa wysylajacego oraz komendant wyzszej szkoly wojskowej, jezeli stosowna umowa (konwencja, porozumienie)  nie stanowi inaczej.    

§ 9. W przypadku razacego naruszenia przez obywateli panstw obcych odbywajacych studia dyscypliny lub polskiego porzadku prawnego, w wyniku czego dalszy ich pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej stalby sie niepozadany, komendant wyzszej szkoly wojskowej zwraca sie za posrednictwem Szefa Departamentu Kadr do attache wojskowego (obrony)  panstwa wysylajacego o podjecie stosownych decyzji.    

§ 10. Wlasciwe organy panstwa wysylajacego osoby, o ktorych mowa w § 1, po wczesniejszym uzgodnieniu z komendantem wyzszej szkoly wojskowej, maja prawo przeprowadzenia w okreslonym czasie wizyt w tych szkolach w celu zapoznania sie z wynikami w nauce oraz warunkami socjalno-bytowymi osob skierowanych na studia oraz rozpatrzenia zagadnien organizacyjnych, materialowych, socjalnych i innych zwiazanych z tymi osobami i przebiegiem ich studiow.    

§ 11. Po pozytywnym ukonczeniu studiow wlasciwa wyzsza szkola wojskowa wydaje obywatelom panstw obcych dyplomy ukonczenia danego rodzaju studiow.    

§ 12. Szczegolowe ustalenia dotyczace odbywania studiow w polskich wyzszych szkolach wojskowych przez obywateli okreslonego panstwa oraz rozliczen finansowych okresla sie w umowach (konwencjach, porozumieniach) , o ktorych mowa w § 1, lub porozumieniach zawieranych dodatkowo przez zainteresowane strony.        

 § 13. Osoby skierowane na studia na podstawie umow zawartych przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia zachowuja prawo do przyznanych swiadczen. Panstwo wysylajace wnosi oplaty w wysokosci okreslonej w tych umowach do konca okresu studiow przewidzianego dla danej formy ksztalcenia.    

§ 14. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.     

© 2000-2022 Polska.ru

«О Польше по-русски»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика