. > >  
 
ROZPORZADZENIE
MINISTRA FINANSOW
 
z dnia 12 grudnia 1997 r.
 
w sprawie trybu, warunkow, okresu zwolnienia od cla, norm ilosciowych oraz dokumentow wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cla rzeczy stanowiacych mienie niektorych osob fizycznych.
 
 (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1997 r.)
 
Na podstawie art. 190 4 pkt 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407 i Nr 121, poz. 770) zarzadza sie, co nastepuje:
 
   
    1. Wolny od cla, zgodnie z art. 190 1 pkt 6 Kodeksu celnego, jest przywoz rzeczy przez osoby fizyczne, z zachowaniem nastepujacych norm ilosciowych:
    1) bizuteria i wyroby jubilerskie ze zlota, platyny, kamieni szlachetnych, perel prawdziwych - nie wiecej niz 200 g lacznie,
    2) bizuteria i wyroby jubilerskie ze srebra - nie wiecej niz 4 kg lacznie,
    3) sprzet elektroniczny powszechnego uzytku - po jednej sztuce kazdego urzadzenia, w szczegolnosci jeden komputer osobisty wraz z osprzetem oraz jeden zestaw kolumn glosnikowych,
    4) zmechanizowany sprzet gospodarstwa domowego - po jednej sztuce kazdego rodzaju,
    5) instrumenty muzyczne - dwie sztuki,
    6) samochod osobowy oraz przyczepa - po jednej sztuce,
    7) motocykl - jedna sztuka,
    8) lodz turystyczna z silnikiem lub bez silnika - jedna sztuka.
 
    2. 1. Dokumentem wymaganym do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cla na podstawie art. 190 1 pkt 6 Kodeksu celnego, z zastrzezeniem ust. 2, jest zaswiadczenie polskiego konsula wydawane:
    1)osobie, o ktorej mowa w art. 190 1 pkt 6 lit. a) Kodeksu celnego - wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 1 do rozporzadzenia,
    2)osobie, o ktorej mowa w art. 190 1 pkt 6 lit. b) Kodeksu celnego - wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzadzenia.
    2. Jezeli osoby, o ktorych mowa w art. 190 1 pkt 6 Kodeksu celnego, przebywaly w pastwie, w ktorym nie ma polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego, wlasciwym dokumentem jest zaswiadczenie Ministra Spraw Zagranicznych, wydawane:
    1)osobie, o ktorej mowa w art. 190 1 pkt 6 lit. a) Kodeksu celnego - wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 3 do rozporzadzenia,
    2)osobie, o ktorej mowa w art. 190 1 pkt 6 lit. b) Kodeksu celnego - wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 4 do rozporzadzenia.
    3. Zaswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, wydaje sie osobom zainteresowanym w jednym egzemplarzu; jedna kopia zaswiadczenia jest przechowywana w urzedzie, ktory je wydal, przez okres pieciu lat, druga zas kopie przekazuje sie niezwlocznie do Glownego Urzedu Cel.
    4. Organy, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, prowadza ewidencje wydawanych zaswiadcze.
 
    3. 1. Zwolnienie okreslone w art. 190 1 pkt 6 Kodeksu celnego stosuje sie pod warunkiem dolaczenia do zgloszenia celnego:
    1)oryginalu zaswiadczenia, o ktorym mowa w 2 ust. 1 pkt 1 albo w 2 ust. 2 pkt 1 - jezeli zwolnienie dotyczy osoby, o ktorej mowa w art. 190 1 pkt 6 lit. a) Kodeksu celnego,
    2)oryginalu zaswiadczenia, o ktorym mowa w 2 ust. 1 pkt 2 albo w 2 ust. 2 pkt 2, oraz dowodu osobistego zawierajacego aktualny wpis o zameldowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt staly - jezeli zwolnienie dotyczy osoby majacej obywatelstwo polskie, o ktorej mowa w art. 190 1 pkt 6 lit. b) Kodeksu celnego,
    3)oryginalu zaswiadczenia, o ktorym mowa w 2 ust. 1 pkt 2 albo w 2 ust. 2 pkt 2, oraz karty czasowego pobytu w Polsce - jezeli zwolnienie dotyczy nie majacej obywatelstwa polskiego osoby, o ktorej mowa w art. 190 1 pkt 6 lit. b) Kodeksu celnego.
    2. W wypadku przywozu srodkow transportu podlegajacych rejestracji, osoby, o ktorych mowa w art. 190 1 pkt 6 Kodeksu celnego, sa obowiazane do przedlozenia dowodow rejestracyjnych, wystawionych na nazwisko tych osob.
    3. Osoby fizyczne, o ktorych mowa w art. 190 1 pkt 6 Kodeksu celnego, sa obowiazane do dolaczenia do zgloszenia celnego spisu przywozonych rzeczy, sporzadzonego w dwoch egzemplarzach.
 
    4. Rzeczy, o ktorych mowa w art. 190 1 pkt 6 Kodeksu celnego, sa wolne od cla pod warunkiem dokonania zgloszenia celnego przez osobe fizyczna, o ktorej mowa w art. 190 1 pkt 6 Kodeksu celnego - w terminie 12 miesiecy od dnia zakoczenia pobytu za granica, okreslonego w zaswiadczeniu.
 
    5. Zastrzezenie nieodstepowania rzeczy, o ktorym mowa w art. 190 1 pkt 6 Kodeksu celnego, podlega z urzedu wpisowi w dokumentach stwierdzajacych dopuszczenie ich do obrotu.
 
    6. 1. Zaswiadczenia polskiego konsula wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. zachowuja waznos w postepowaniu wszczetym po dniu wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia.
    2. W zakresie norm ilosciowych stosuje sie przepisy dotychczasowe, jezeli postepowanie w sprawie zwolnienia od cla, o ktorym mowa w art. 190 1 pkt 6 Kodeksu celnego, zostalo wszczete po dniu 31 grudnia 1997 r., lecz dotyczy osoby fizycznej, ktorej pobyt zakoczyl sie przed dniem 1 stycznia 1998 r.
 
    7. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1998 r.
   
 @Mail.ru