Разрешение на работу для иностранцев

ROZPORZEDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
 
z dnia 21 kwietnia 1998 r.
 
w sprawie szczegolowych zasad i trybu wydawania zezwolen i zgod na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej przez cudzoziemcow na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.* 
(Dz. U. z dnia 28 kwietnia 1998 r.) 
 
Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776)  zarzadza sie, co nastepuje:

 

§ 1. 1. Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca lub na powierzenie mu innej pracy zarobkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "zezwoleniem", wydaje dyrektor wojewodzkiego urzedu pracy na pisemny wniosek pracodawcy. Wzor wniosku stanowi zalacznik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Jezeli praca ma byс wykonywana przez cudzoziemca w innym wojewodztwie niz wojewodztwo, na ktorego terenie znajduje sie siedziba pracodawcy, dyrektor wojewodzkiego urzedu pracy wydaje zezwolenie po zasiegnieciu opinii dyrektora wojewodzkiego urzedu pracy wlasciwego dla miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemca.

3. Zezwolenie wystawiane jest w czterech egzemplarzach, z ktorych dwa otrzymuje pracodawca, w tym jeden przeznaczony jest dla cudzoziemca. Trzeci egzemplarz wraz z kopia wniosku przekazuje sie wojewodzie wlasciwemu ze wzgledu na siedzibe wojewodzkiego urzedu pracy. Wzor zezwolenia stanowi zalacznik nr 2 do rozporzadzenia.

§ 2. 1. Na wniosek pracodawcy, ktory uzyskal zezwolenie, dyrektor wojewodzkiego urzedu pracy wydaje zgode na prace dla cudzoziemca, zwana dalej "zgoda", jezeli cudzoziemiec uzyskal wize pobytowa z prawem do pracy lub karte czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wzor zgody stanowi zalacznik nr 3 do rozporzadzenia.

2. Jezeli zakonczenie pracy nastapilo przed uplywem terminu, na ktory cudzoziemcowi zostala wydana zgoda, pracodawca jest obowiazany niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni, zawiadomic o tym na pismie dyrektora wojewodzkiego urzedu pracy, ktory te zgode wydal.

3. Dyrektor wojewodzkiego urzedu pracy zawiadamia na pismie w ciagu trzech dni wojewode, wlasciwego ze wzgledu na miejsce zameldowania cudzoziemca, o cofnieciu zezwolenia i zgody lub o wczesniejszym niz okreslono w zezwoleniu zakonczeniu pracy przez cudzoziemca.

§ 3. Dyrektor wojewodzkiego urzedu pracy, ktory wydal zezwolenie i zgode, moze je przedluzyc na pisemny wniosek pracodawcy.

§ 4. Wojewodzkie urzedy pracy prowadza rejestr wydanych zezwolen i zgod.

§ 5. Zezwolenia wydane przed wejsciem w zycie rozporzadzenia zachowuja waznosc do uplywu okresu, na ktory zostaly wydane.

§ 6. Traci moc rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie szczegolowych zasad i trybu wydawania zezwolen i zgod dotyczacych zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej przez cudzoziemcow na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 402 i z 1996 r. Nr 122, poz. 575) .

§ 7. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
 
ZAЈACZNIKI

ZAЈACZNIK Nr 1

WNIOSEK

o udzielenie-przedluzenie* zezwolenia na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 2

ZEZWOLENIE NR .............

na zatrudnienie*- powierzenie innej pracy zarobkowej* cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(pominiety) 

ZAЈACZNIK Nr 3

ZGODA NR .............

dla cudzoziemca na wykonywanie pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

(pominiety)   

© 2000-2023 Polska.ru

«О Польше по-русски»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика